Zoma Paka 2B (Jn 6,1-15) 13/04/2018

« Efa akaiky ny Paka andro lehibe tamin’ny Jody. Nony nanopy ny masony Jesoa, ka nahita ireto vahoaka be nanatona azy, dia hoy izy tamin’i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin’ireo?Fantany rahateo ny hataony, fa ny hitsapany azy no nilazany an’izany.Dia hoy Filipo taminy: Na dia mofo-na denie roan-jato aza, tsy ampy hahazoan’izy ireo sombiny kely avy akory.Ny anankiray tamin’ny mpianany koa, dia Andre rahalahin’i Simona Piera, nilaza taminy hoe:Misy zazalahy anankiray manana mofo orja dimy sy hazandrano roa ao: fa ho ampy inona izany amin’ny olona maro be toy izao?Dia hoy Jesoa: Asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny olona, ary tokony ho dimy arivo no isan’ny lehilahy.Dia nandray ny mofo Jesoa, ka nony efa nisaotra dia nizara azy tamin’izay nipetraka ary nomeny toy izany koa ny hazandrano sady nampanaranany fo. »
Fitiavana Andriamanitra ka mangoraka antsika ary tsy sasatra ny maneho fihetsika feno fitiavana amintsika Izy indrindra amin’ny alalan’ny Sakramenta Fampihavavanan sy ny Eokaristia. Tiany ny hahavoky antsika ao Aminy.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *