Zoma 32A – (Md. Lioka 17,26-37) – 13/11/2020

« Ary toy ny niseho tamin’ny andron’i Noe no hiseho koa amin’ny andron’ny Zanak’olona:
nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoa-jazavavy, mandra-pahatongan’ny andro nidiran’i Noe tao amin’ny sambo fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandringana azy rehetra.
Ary koa tahaka ny tamin’ny andron’i Lota: nihinana sy nisotro ny olona, nividy sy nivarotra, ary namboly sy nanao trano;
fa tamin’ny andro nivoahan’i Lota tao Sodoma kosa, nisy afo sy solifara avy any an-danitra nilatsaka nandringana azy rehetra.
Dia ho tahaka izany koa amin’ny andro hisehoan’ny Zanak’olona.
Amin’izany andro izany, izay any ambony tafon-trano aoka tsy hidina haka ny entany ao an-tranony; toy izany koa, izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka izay nilaozany.
Tsarovy ny vadin’i Lota!
Izay hitady hamonjy ny ainy, dia hahavery azy.
Lazaiko aminareo fa amin’izany alina izany, amin’ny olona roa lahy miray fandriana, ny iray horaisina ary ny iray havela;
amin’ny olona roa vavy miara-manodina fikosohan-dafarina, ny iray horaisina ary ny iray havela; ary amin’ny olona roa lahy izay eny an-tsaha, ny iray horaisina ary ny iray havela.
Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe: Ho aiza Tompoko?
Ary hoy izy taminy: Amin’izay hitoeran’ny faty no hiangonan’ny voromahery. »

Ny fiainantsika olombelona dia feno sedra maro samihafa : ny  aretina, ny olana…
I Jesoa Kristy  eto amin’ny Evanjely entoana dia mampitandrina antsika mba hitsinjo ny andro
farany ka tokony ho vonona lalandava isika amin’izany. Noho izany, aoka tsy hijanona amin’ny zava-dratsy sy ny rendrarendram-piainana isika fa kosa hifantoka bebe kokoa amin’ny fiainana tsy manam-pahatamperana mandrakizay ao amin’I Kristy ka hitondra ny fanantenana sy hijoro ho vavolombelona ho an’ireo rehetra izay mila izany.
Tompo ô!
Fenoy finoana sy fanantenanan ary fitiavana anao ny fonay. Ianao tsy manadino fa eo afovoanay lalandava, koa ampio izahay mba hanana fomba fijery mendrika ny fitiavanao.
Etienne Razafinjato
  •  
  •  
  •