Zoma 2B Karemy (Mt 21,33-43.45-46) 02/03/2018

“Mihainoa fanoharana hafa koa: Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka; namefy azy manodidina izy, sy nandavaka tany hanaovana famiazana teo, ary nanao tilikambo; dia nahofany tamin’ny mpiasa izany, ka lasa nandeha lavitra izy. Nony tonga ny taom-pahavokarana, dia nirahiny ho any amin’ireo mpiasa ny ankizilahiny, handray ny vokatry ny tanim-boalobony; fa nosamborin’ireo mpiasa ny ankizilahiny, ka ny anankiray nokapohiny, ny anankiray novonoiny, ary ny anankiray notorahany vato. Dia naniraka ankizilahy maromaro kokoa noho ny taloha indray izy, fa nataony toraka izany ihany koa. Nony farany dia ny zanany lahy no nirahiny ho any aminy, fa hanaja ny zanako izy, hoy izy. Kanjo nony hitan’ireo mpiasa ilay zanany lahy, dia nifampilaza izy ireo hoe: Ity ny mpandova; andeha hovonointsika ity, dia ho lasantsika ny lovany, Dia nosamboriny izy ka nentiny tany ivelan’ny tanim-boaloboka, ary novonoiny. Koa rahefa tonga ilay tompon’ny tanim-boaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa izany? Haringany tsy hananany antra akory izany mpiasa ratsy fanahy izany, hoy ireo taminy, ary ny tanim-boalobony dia hahofany amin’ny mpiasa hafa, izay hanome ny vokatry ny tany amin’ny fotoany. Dia hoy Jesoa taminy: Tsy mba novakinareo va ny Soratra Masina hoe: Ny vato narian’ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro; avy tamin’ny Tompo izany, ka mahagaga eo imasontsika? Noho izany dia lazaiko aminareo, fa hesorina aminareo ny fanjakan’Andriamanitra, ka hafindra amin’ny firenena hampahavokatra azy. Nony nandre ny fanoharana nataony ny lohandohan’ny mpisorona sy ny Farisiana, dia nahalala fa izy ireo no lazainy amin’izany, ka nitady hisambotra azy; saingy natahotra ny vahoaka izay nanao azy ho mpaminany izy ireo.”

Nanatanteraka ny iraka nampanaovin’Andriamanitra Ray Ianao ry Jesoa, ka niaritra fanenjehana, fankahalana, nahafoy ny ainao ho famonjena anay.

Jesoa vato fehizoro, aoreno mafy ny finoanay mba tsy ho vaohozongozon’ny fakam-panahy, ny mpanenjika sy ireo zava-manahirana amin’ity fiainana mandalo ity. Aza avela ho toy ireo mpiasa jamban’ny fitiavan-tena izahay, fa ny fiainanay sy ny vokatry ny asa-tananay dia atolotray Anao.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *