Zoma 27A – (Lioka 11, 15-26) – 09/10/2020

« Fa ny sasany tamin’izay teo nanao hoe: Belzeboba lehiben’ny demony no androahany ny demony;
ary ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana avy an-danitra taminy.
Fa Jesoa nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe: Rava izay fanjakana miady an-trano; mianjera mifanongoa ny trano;
ka raha miady an-trano àry Satana, ahoana no haharetan’ny fanjakany? satria lazainareo fa Belzeboba no androahako ny demony.
Ary raha amin’ny herin’i Belzeboba àry no androahako ny demony, amin’ny herin’iza kosa no androahan’ny zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ho mpitsara anareo.
Fa raha ny rantsan-tànan’Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan’Andriamanitra.
Raha lehilahy matanjaka sy àry fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaaro ny fananany rehetra;
fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady hahalasa ny fiadiany rehetra izay nitokiany no hizara izay nobaboiny.
Izay tsy momba ahy, dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko, dia manahaka.
Raha mivoaka amin’ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin’ny tanety maina izy, ka nony tsy mahita dia manao hoe: Hody any an-tranoko izay nivoahako aho.
Ary nony tonga izy dia mahita azy voadio sy voaravaka,
ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy kokoa noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra eo. Ary ny faran’izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany. »

 

Et si nous marchons avec Jésus ? Lui seul peut nous délivrer du mal. Dans ce monde où le mal, les ténèbres semblent être partout, soyons à son image : plein d’Amour envers son prochain, bienveillant et fédérateur afin que le monde voie et ressente la bonté et la gloire de Dieu à travers nous.

Jésus, aide chacun d’entre nous à rassembler nos frères et sœurs même dans les gestes les plus simples du quotidien. Amen.

Mialy

  •  
  •  
  •