Zoma 24B (Lk 8, 1-13) 17/09/2021

« Tamin’izany andro izany, i Jesoa lasa nitety ny tanàna sy ny vohitra, nampianatra sy nitory ny Evanjelin’ny fanjakan’Andriamanitra. Nanaraka Azy ny roa ambin’ny folo lahy sy ny vehivavy sasany nositraniny tamin’ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia i Maria atao hoe Madelenina izay nivoahana demony fito, i Joàna vadin’i Kozà mpitandrina ny fananan’i Herôda, ary i Sozàna mbamin’ny maro hafa koa izay nanampy Azy tamin’ny fananany. »

Mampatsiahy antsika indray i Kristy anio fa na ny demony sy fanahy maloto aza dia miaiky ny fahefàny. Tsy misy tsy hain’ Andriamanitra atao tokoa na dia izay heverintsika olombelona ho mihoatra ny saintsika aza rehefa manam-pinoana isika.

Tompo ô ampitomboy mandrakariva ny finoanay ahafahanay mitia sy manaiky hatrany ny Teninao.

Patrick & Mihanta feon’ anjomara

  •  
  •  
  •