Zoma 23A (Lk 6,39-42) 11/09/2020

« Ary izao koa no fanoharana nataony tamin’izy ireo: Moa ny jamba mahatari-dàlana ny jamba va? Moa tsy hiara-mianjera any an-kady va izy roa?
Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay mpianatra tapi-pianarana no hoatra ny mpampianatra azy ihany.
Nahoana no ny sombim-bozaka amin’ny mason’ny rahalahinao jerenao, nefa ny sakamandimby ao amin’ny masonao tsy hitanao?
Ary ataonao ahoana no filaza amin’ny rahalahinao hoe:
Ry rahalahy, aoka hoesoriko ny sombim-bozaka amin’ny masonao, nefa ny sakamandimby ao amin’ny masonao aza tsy hitanao?
Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny sakamandimby amin’ny masonao, izay vao ho hitanao ny hanesoranao ny sombim-bozaka amin’ny mason’ny rahalahinao. »

Mitombo tokoa ny taonantsika, mitombo ny fahaizantsika ary miha-mitombo hatrany ny fahatokisana ny tenantsika amin’ny zavatra ataontsika rehetra.
Tsapako tokoa fa sarotra miaina izany fahalemena ara-panahy araka ny fanoharana nataon’i Jesoa izany satria miady toerana ao an-tsaintsika ao ilay fahatokisan-tena sy ilay hoe « izaho efa nanao an’io »
Ny evanjely androany dia mampatsiahy antsika ny fahalemem-panahy, izay tokony ananana. Mila mametra-panontaniana foana isika amin’ny fahalementsika izay vao afaka mijery ny manodidina antsika.
Misaotra Anao izay ry Jesoa, nomenao ity tombon’andro ity, afahanay mamantatra bebe kokoa ny tenanay, koa ampio izay mba hanana toetra mendrika tsy hiatsaravelatsihy, tsy hitsikera ny hafa fa hikarakara ny fanahinay mba ho mora fo toa Anao.

Ravo

  •  
  •  
  •