Vaomieran’ny Finoana

Vaomieran'ny FINOANA

Fototra ifaharan'ireo vaomiera sy sampana rehetra eto anivon'ny FKMP

Ny vaomieran’ny FINOANA no vaomiera fototra ifaharan’ny vaomiera sy sampana isan-karazany ato amin’ny FKMP, satria ny fiainam-pinoana no mampivory sy mampiombona ny kristianina ato amin’ny FKMP.
Ny zava-kendreny dia ny mba hafahan’ny Malagasy kristianina tsirairay mitady an’Andriamanitra, mivelona ny finoana noraisiny amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra, amin’ny alalan’ny vavaka ary indrindra amin’ny alalan’ny Sorona Masina iombonana isak’Alahady.
Ny pretra no mitarika ny Vaomieran’ny Finoana ary entanin’ny lahika. Solon-tena iray na roa isam-baomiera sy sampana miampy ireo kristianina mitolo-tena no mpikambana ao anatin’ity Vaomieran’ny Finoana ity.

Ireo andraikitra sahanin'ny Vaomieran'ny Finoana

  1. Voalohany dia miezaka ny hanampy ny kristianina handalina sy hiaina ny finoany : fankamasinana ny andro Alahady amin’ny famonjena ny Sorona Masina, fanaovana matsompanahy, laretirety sy pelerinazy,…
  2. Faharoa dia ny fandaharana ny litorzia sy fampianarana na fanampiana ireo mpanentana litorzia mba ho tsara sy mampivavaka ny Sorona Masina atrehana.
  3. Fahatelo dia ny fanabeazana ara-pinoana ny kristianina (ankizy, tanora, lehibe) sy fampianarana ireo izay te handray sakramenta (Batemy, Komonio, Fankaherezana, Mariazy). 

Fianarana KATESIZY

Isaky ny alahady aorian'ny lamesa dia misy ny fampianarana Katesizy voasokajy ara-taona (ankizy, tanora, lehibe).
Aza misalasala manantona ireo tompon'andrikitra sy mpandridran'ny vaomiera raha toa ka mila fanazavana manokana.

Azo atao ihany koa ny manoratra mivantana eto amin'ity rohy ity "Contact FKMP"

Ireo mpandrindran’ny vaomieran’ny FINOANA

Contact

  •  
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.