Vaomieran’ny Finoana

Ny vaomieran’ny FINOANA no vaomiera fototra ifaharan’ny vaomiera sy sampana isan-karazany ato amin’ny FKMP, satria ny fiainam-pinoana no mampivory sy mampiombona ny kristianina ato amin’ny FKMP.

Ny zava-kendreny dia ny mba hafahan’ny Malagasy kristianina tsirairay mitady an’Andriamanitra, mivelona ny finoana noraisiny amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra, amin’ny alalan’ny vavaka ary indrindra amin’ny alalan’ny Sorona Masina iombonana isak’Alahady.
Ny pretra no mitarika ny Vaomieran’ny Finoana ary entanin’ny lahika. Solon-tena iray na roa isam-baomiera sy sampana miampy ireo kristianina mitolo-tena no mpikambana ao anatin’ity Vaomieran’ny Finoana ity.

Ireo andraikitra sahanin’ny Vaomieran’ny Finoana

  1. Voalohany dia miezaka ny hanampy ny kristianina handalina sy hiaina ny finoany : fankamasinana ny andro Alahady amin’ny famonjena ny Sorona Masina, fanaovana matsompanahy, laretirety sy pelerinazy,…
  2. Faharoa dia ny fandaharana ny litorzia sy fampianarana na fanampiana ireo mpanentana litorzia mba ho tsara sy mampivavaka ny Sorona Masina atrehana.
  3. Fahatelo dia ny fanabeazana ara-pinoana ny kristianina (ankizy, tanora, lehibe) sy fampianarana ireo izay te handray sakramenta (Batemy, Komonio, Fankaherezana, Mariazy). 

    Fianarana katesizy
    Isaky ny alahady aorian’ny Sorona Masina

Pierre Razafimahatratra
Pierre RAZAFIMAHATRATRA
Mpandrindra ny Vaomieran’ny Finoana
Fara Rasolojaona
Fara RASOLOJAONA
Mpanabe

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *