Teny Soa Sakafo Zoma 28D (Lk 10,1-9) 18/10/2019

Fetin’i Masindahy Lioka Evanjelistra

« Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin’ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy izy tamin’izy ireo: Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy; koa mangataha amin’ny tompom-bokatra mba hanirahany mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana; indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak’ondry eo afovoan’ny amboadia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa, na kiraro, ary aza miarahaba olona akory any an-dàlana. Amin’izay trano hidiranareo, dia milazà aloha hoe: Fiadanana anie ho amin’ity trano ity; ka raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia ho ao aminy ny fiadanana lazainareo; fa raha tsy misy kosa, dia hiverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin’izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano.
Ary amin’izay tanàna idiranareo, raha mandray anareo ny olona, dia hano izay atolony anareo;
ary sitrano ny marary izay ao, ka lazao hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan’Andriamanitra. »

D’une manière ou d’une autre, nous pouvons faire la mission de « porteur de la Bonne Parole » autour de nous, à travers des actes d’amour à la manière de Jésus. Quel que soient les obstacles et les épines sur notre chemin, ne le parcourons jamais seuls mais toujours avec Jésus. Laissons-Lui l’honneur d’apporter nos soucis, de penser à notre avenir. Si nous voulons transmettre aux autres la Foi en Dieu, il faut que nous-mêmes reflétions la sérénité due à cette Foi en Lui.

« Efa vonona aho, ry Tompo ô
Hitondra ireo hafatrao.
Tsofy rano aho, ry Tompo ô
Hanilo izao tontolo izao. »

Felana Dallery

  •  
  •  
  •