Teny Soa Sakafo Zoma 25D (Lk 9,18-22) 27/09/2019

« Indray andro, raha nivavaka tany amin’ny toerana mangingina izy ka teo aminy koa ny mpianany, dia nanontany azy ireo izy nanao hoe: Ataon’ny vahoaka ho iza moa aho? Ary namaly ireo ka nanao hoe: Ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany milaza hoe Elia, ary ny sasany manao hoe: ny anankiray amin’ny mpaminany taloha no nitsangana tamin’ny maty. Fa hianareo kosa, hoy izy, mba manao ahy ho iza? Dia namaly Piera ka nanao hoe: Ny Kristin’Andriamanitra. Nefa norarany mafy izy ireo mba tsy hilazalaza izany amin’olona, sady nampiany hoe: Tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak’olona, ka harian’ny loholona sy ny lehiben’ny mpisorona mbamin’ny mpanora-dalàna ary hovonoiny; fa hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo. »

L’amour de Jésus sur la croix est inconditionnel, et c’est un long chemin à franchir pour arriver à la résurrection. Pour être digne du pardon de Jésus, il faut pardonner ; pour être digne de son amour, il faut aimer son prochain. La croix de Jésus est dure à porter et c’est une longue et difficile à devoir parcourir si on veut atteindre la résurrection.

Tompo o, omeo hery izahay mba hisolo hafaliana ny fijaliana entinay rehefa miaina ny fitiavanao.

Felana Dallery

  •  
  •  
  •