Talata 4A Paka (Jo 10,22-30) 05/05/2020

« Tamin’izay tonga ny fetin’ny Fitokanana tany Jerosalema, sady ririnina ny andro, ary Jesoa nitsangantsangana tao an-tempoly tao amin’ny lavarangan’i Salomona. Dia nitangoronan’ny Jody izy ka nilazany hoe: Ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay? Raha hianao no Kristy, mba lazao tsotra aminay.
Dia hoy Jesoa namaly azy: Efa nilaza taminareo aho, fa tsy mino hianareo; manambara ahy koa ny asa ataoko amin’ny anaran’ny Raiko; fa tsy mino hianareo satria tsy mba isan’ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy; omeko ny fiainana mandrakizay izy ka tsy ho very na oviana na oviana, ary tsy hisy haharombaka azy eo an-tànako. Izay nomen’ny Raiko ahy dia lehibe noho izao rehetra izao, ka tsy misy maharombaka eo an-tànan’ny Ray.
Izaho sy ny Ray dia iray ihany. »

  •  
  •  
  •