Talata 3A Paka (Jo 6,30-35) 28/04/2020

« Fa hoy ireo taminy: Inona àry no fahagagana ataonao, mba ho hitanay ka hinoanay anao? Inona no asa ataonao? Ny razantsika nihinana ny mana tany an’efitra araka ny voasoratra hoe: Mofo avy any an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra, fa ny Raiko no manome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa; satria izay mofo midina avy any an-danitra sy manome ny fiainana an’izao tontolo izao no mofon’Andriamanitra. Ary hoy izy ireo taminy: Tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Dia hoy Jesoa taminy: Izaho no mofon’aina; izay manatona ahy tsy mba ho noana intsony, ary izay mino ahy tsy hangetaheta mandrakizay. »

Ny mofon’aina atolotr’i Jesoa Kristy dia ny vatana amandrany mahavelona ny fanahintsika ary mitarika antsika ho any amin’ny fiainana mandrakizay.
Ny fiainana ny finoana an’i Jesoa no manampy antsika hanana toetra mendrika , tia mitsinjo ny hafa, mahay mifampizara amin’ny hafa, tia mamela ny heloky ny hafa. Tsy ho mora anefa ny iaina izany fa hanampy antsika kosa Izy hahatanty ny fahasarotana rehetra mifanojo amintsika raha mitady Azy isika.

« Ny Nofo aman-dRako ‘zay raisinareo, hoy ny Tompo,
No Vatsy sy Aina mampiray anareo. »

Felana Dallery

  •  
  •  
  •