Teny Soa Sakafo Talata 29D (Lk12,35-38) 22/10/2019

« Aoka ho voahetra ny valahanareo, ary ho voarehitra ny jironareo. Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana hiverenan’ny tompony avy amin’ny fampakaram-bady, mba hamoha azy miaraka amin’izay raha vantany vao tonga sy mandondòna izy. Sambatra ireo mpanompo tratran’ny tompony miambina raha tonga izy; lazaiko marina aminareo fa hisikina ny tompony ka hampipetraka azy hihinana, ary ho avy hampihinana azy. Na tonga amin’ny fiambenana faharoa izy, na tonga amin’ny fiambenana fahatelo ka mahatratra azy manao toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. »

Amin’izao vaninandro izao « ny mahafinaritra aloha vao ny mahasoa », dia tena mora tanterahana kanefa tsy mitondra lavitra. Ny hoe: « Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra » araka ny sitrak’i Jesoa kosa dia sarotra tanterahana kanefa tena mitondra lavitra. Raha te ho tody any amin’ny fiainana mandrakizay izany isika dia mila manana finoana marimpototra, tsy voazeran’ny rivotra mifafy, ary miezaka mampihatra dieny izao amin’ny fiainana « ny mahasoa antsika sy ny hafa alohan’ny mahafinaritra ».

Tompo ô aza avela hivily amin’ny lalanao izahay.

Felana Dallery

  •  
  •  
  •