Teny Soa Sakafo Talata 28D (Lk 11,37-41) 15/10/2019

« Raha mbola niteny izy, dia nisy Farisiana anankiray nanasa azy hisakafo ao aminy, ka niditra izy dia nipetraka nihinana.
Fa velona eritreritra ilay Farisiana nahita ity izy tsy nisasa alohan’ny fihinana,
ka hoy ny Tompo taminy: Hianareo Farisiana kosa iky mandio ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno halatra sy faharatsiana.
Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy nanao ny atiny koa?
Izao ihany e: manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra. »

Tia tena isika raha maneho fitiava-namana amin’ny fotoana ilàntsika izany fotsiny, mikobo ny marina mba hahazo doka avy amin’ny hafa.
Tia ny hafa kosa isika raha maneho fitiava-namana amin’ny fotoana ilàny azy, sahy mijoro amin’ny marina ka tsy mila doka avy amin’ny hafa. Ilay voalohany dia fiatsarambelantsihy mba ho tsara imason’i Jesoa, ilay faharoa kosa dia fitiavana feno hitsim-po atao mivantana amin’i Jesoa.

Tompo ô, omeo saina voatsilon’ny fanahinao mba ho sahy haneho ny fitiavana sitrakao.

Felana Dallery

  •  
  •  
  •