Teny soa sakafo Asabotsy 28D (Lk 12,8-12) 19/10/2019

« Ary lazaiko aminareo koa fa na iza na iza haneky ahy eo anatrehan’ny olona dia hoeken’ny Zanak’olona koa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra; fa izay handà ahy eo anatrehan’ny olona kosa dia holavina koa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra. Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka ihany; fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka intsony. Raha entina ho any amin’ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana hianareo, dia aza manahy izay hamalianareo na izay holazainareo, fa hatoron’ny Fanahy Masina anareo eo no ho eo ihany izay holazainareo. »

Ny Fanahy Masina dia miaraka amintsika lalandava ary manampy antsika hijoro ho vavolombelon’ny Fitiavan’Andriamanitra.
Fa indraindray anefa ny sofintsika donto, tsy te handre ankoatran’ny mety amintsika, ny masontsika jamban’ny harena mandalo, ny fontsika mihamafy mitady ho resin’ny fitiavan-tena, ka manjary moana isika tsy mitory ny Vaovao Mahafaly, na lasa mifanohitra amin’ny finoantsika ny teny avoakantsika.
Ny maha-kristianina tsy mifidy fotoana na toerana. Tsy tokony handà ny Fanahy Masina velively isika fa hanaiky Azy hiasa ao amintsika, mba hahafahantsika hanara-dia an’i Kristy amin’ny zava-drehetra.

Fanahy Masina, hazavao ny sainay
Fanahy Masina, herezo izahay
Fanahy Masina, hamasino izahay
Fanahy Masina, misaotra anao izahay

Natacha

  •  
  •  
  •