Teny soa sakafo Asabotsy 24D (Mt 9,9-13) 21/09/2019

Fetin’i Masindahy Matio Apostoly sy Evanjelistra

« Ary nony niala teo Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy izy taminy: Andeha hanaraka ahy hianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nisakafo tao an-tranon’i Matio Jesoa, dia nisy poblikàna sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin’izy sy ny mpianany. Ka nony nahita izany ny Farisiana, dia nilaza tamin’ny mpianany hoe: Nahoana ity Mpampianatrareo no miara-mihinana amin’ny poblikàna sy ny mpanota? Fa hoy Jesoa nandre izany: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Mandehana àry hianareo, ka fantaro ny hevitr’izao teny izao: Ny famindram-po no sitrako, fa tsy ny sorona; fa tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota. »

Fanaontsika matetika ny mitsikera olona, indrindra rehefa hitantsika hoe tsy mifanaraka amin’ny toerana sy andraikitra sahaniny izy : olona oatr’ireny tokony oatr’izao, miteny an’izao, manao an’izao fa tsy izao, sns. Dia lasa manaratsy isika kanefa tsy misy olona tonga lafatra. Ezaka lehibe takian’ny fitiavana ny fandeferana sy famindram-po. Ezaka takian’ny maha-kristianina antsika ny miala amin’ny ota fanaontsika, ka miova fo sy vonona manara-dia an’i Kristy.
Tompo ô, mpamindra fo Ianao. Mamelà ny helokay. Ataovy manahaka ny fonao ny fonay.

Natacha

  •  
  •  
  •