Teny soa sakafo Alatsinainy Masina (Jn 12,1-11) 15/04/2019

« Nony henemana sisa tsy hahatongavan’ny Paka, dia tonga tany Betania Jesoa tany amin’izay nitoeran’i Lazara, ilay natsangan’i Jesoa tamin’ny maty. Nanaovan’ny tao nahandro izy, ka Marta nampihinana, Lazara isan’izay niara-nihinana taminy. Ary Maria kosa naka diloilo manitra saro-bidy lanjana iray livatra natao tamin’ny salohin’ny narda, dia nanosotra ny tongotr’i Jesoa sy namaoka ny tongony tamin’ny volon-dohany, ka nandraraka eran’ny trano ny hanitry ny diloilo. Tamin’izay hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin’ny mpianany, ilay efa hamadika azy hoe: Tsy naleo re namidy denie telon-jato iny diloilo manitra iny ka nomena ny mahantra? Tsy ny fiahiany ny mahantra anefa no nilazany an’izany, fa noho izy mpangalatra sy mpitana ny kitapom-bola, ary nifetsy izay nalatsaka tao anatiny. Ka hoy Jesoa taminy: Avelao izy hanao, fa nitahiry izany ho amin’ny andro handevenana ahy. Fa ny mahantra dia hisy mandrakariva eto aminareo, ary izaho kosa tsy mba ho eto aminareo lalandava. Maro tamin’ny Jody no nahare hoe tao Betania Jesoa, ka tonga tao, tsy noho Jesoa ihany, fa mba hahita an’i Lazara ilay natsangany tamin’ny maty koa. Fa Lazara koa dia efa notetehin’ny lehiben’ny mpisorona hovonoina, satria noho izy, dia maro ny olona niala tamin’ny Jody ka nino an’i Jesoa. »

Nous disons souvent  » c’est l’intention qui compte « . Quelle est notre intention quand nous donnons un cadeau aux autres et à Dieu? Est-ce que l’on calcule comme Judas, est-ce que nous avons une mauvaise intention derrière? Est-ce que nous faisons du mieux que nous pouvons comme Marie?
Seigneur Jésus, en cette Semaine Sainte, apprends-nous à Te mettre au centre de notre vie. Apprends-nous à donner avec un coeur généreux et humble, sans chercher à tirer un quelconque profit.

Natacha

 

  •  
  •  
  •