Alatsinainy 4 A Paka (Joany 10,11-18) 04/05/2020

« Tamin’izany andro izany dia hoy i Jesoa: “Izaho no mpiandry ondry tsara. Ny mpiandry ondrytsara dia mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny; fa ny mpikarama kosa, noho izy tsy mpiandry ondry na tompon’ny ondry, vao mahita nyamboadia tamy, dia ilaozany mandositra ny ondry, fa ny amboadia no avelany eohisambotra sy hampihahaka azy,
satria mpikarama izy, ka tsy raharahiany akory ny ondry.
Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny ahy aho no fantatry ny ahy,tahaka ny ahalalan’ny Ray ahy, sy ahalalako ny Ray koa, ary izaho koa mahafoy ny aiko ho
an’ny ondriko.Mbola manana ondry hafa koa aho izay tsy amin’ity vala ity, ka tsy maintsy hoentiko izy syhihaino ny feoko; dia ho tonga valan’ondry tokana sy mpiandry ondry tokana.
Izao no itiavan’ny Ray ahy: satria mahafoy ny aiko aho, mba handraisako azy indray.Tsy misy maka azy amiko, fa ny tenako ihany no mahafoy azy; manam-pahefana handray
azy indray: izany no didy azoko tamin’ny Raiko.”

Ampio izahay ry Jesoa hahatoky Anao Mpiandry Ondry Tsara!
Ka na amin’ny mamy na amin’ny mangidy dia hihaino hatrany ilay Feonao.
Na ho tsiky na ho tomany dia ho eo anilanao hatrany.
Satria Ianao ilay TENA FITIAVANA nahafoy ny Ainao ho anay ondrinao.

Zoarimamy

  •  
  •  
  •