Teny soa sakafo Alatsinainy 25D (Lk 8,16-18) 23/09/2019

« Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara; fa ao ambony fanaovan-jiro no apetrany, mba hahitan’izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary. Koa tandremo àry ny fihainonareo, fa izay manana no homena, ary izay tsy manana no halaina aminy hatramin’izay heveriny ho ananany aza. »

Isika vita batemy dia nandray ny jiron’i Kristy, kanefa indraindray isika matahotra na kivy sy very fanantenana, ka manjary takona ilay jiro.
Tompo ô, ampio izahay hifantoka Aminao mba tsy ho mora rebireben’ny fiainana mandalo, sy hahatoky Anao na inona na inona manjò. Ampahirato ao am-ponay ny Fitiavanao ary herezo izahay hizara ny Jironao.

« Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,
Toi seul peux me guider. »

Natacha

  •  
  •  
  •