Teny soa sakafo Alarobia Masina (Mt 26, 14-25) 17/04/2019

« 14Ary tamin’izay ny anankiray tamin’ny roa ambin’ny folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota nankany amin’ny lohandohan’ny mpisorona, 15ka nanao taminy hoe: Homenareo hoatrinona aho, dia hatolotro anareo izy? Dia nanisa farantsa kely telopolo ho azy izy ireo. 16Hatramin’izay dia nikendry izay hamadihana azy izy.
17Ary tamin’ny andro voalohany fihinanana ny azima, dia nanatona an’i Jesoa ny mpianany ka nanao hoe: Aiza no tianao hamboaranay hihinananao ny Paka? 18Dia hoy Jesoa taminy: Mankanesa any an-tanàna ao amin-dranona ka lazao aminy hoe: Hoy ny Mpampianatra: Efa akaiky ny fotoan’androko, ka hanao ny Paka ato aminareo aho sy ny mpianatro. 19Nanao araka izay nasain’i Jesoa nataony ny mpianatra ka namboatra ny Paka. 20Nony hariva ny andro, dia nipetraka hihinana izy mbamin’ny mpianany roa ambin’ny folo lahy. 21Teo am-pihinanana dia hoy izy: Lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. 22Nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe: Moa izaho va izany, Tompoko? 23Dia namaly izy ka nanao hoe: Izay niara-nanatsoboka ny tànany tamiko tao an-dovia, izy no hamadika ahy. 24Ny Zanak’olona dia mandeha araka ny nanoratana azy; kanefa loza ho an’izay olona hamadika ny Zanak’olona! tsara ho azy ny tsy teraka. 25Dia mba niteny Jodasy ilay namadika azy nanao hoe: Raby, moa izaho va izany? ka novaliany hoe: Voalazanao.  »

Fantatsika tsara ny tantaran’i Jodasy . Isika ve tsy mba efa namadika an’I Jesoa , nanakalo Azy tamin’ny vola aman-karena ?
Petites trahisons, par-ci par-là, sans nous en rendre compte ou peut-être avec un petit arrangement dans notre tête : « ce n’est pas grave ! Je me reprendrai ! »
Seigneur, merci à ton Esprit d’éveiller notre cœur, de nous aider à nous recentrer sur Toi, de nous avertir sur ces petits arrangements qui peuvent nous emmener sur de plus grandes trahisons. Et surtout, merci de ne pas nous en tenir rigueur.

Fara Rasolojaona

  •  
  •  
  •