Alarobia 4A Paka (Jo 12,44-50) 06/05/2020

« Ary niantso Jesoa nanao hoe: Izay mino ahy, dia tsy izaho no inoany, fa izay naniraka ahy;
ary izay mahita ahy, dia mahita izay naniraka ahy.
Tonga amin’izao tontolo izao ho fahazavana aho, mba tsy hitoetra ao anatin’ny maizina izay rehetra mino ahy.
Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina azy, dia tsy mitsara azy aho; satria tsy hitsara izao tontolo izao no nahatongavako fa hamonjy azy. Izay manamavo ahy ka tsy mandray ny teniko, misy izay hitsara azy: dia ny teny voalazako no hitsara azy amin’ny farandro, satria tsy niteny ho ahy aho, fa ny Ray izay naniraka ahy no nandidy izay tsy maintsy holazaiko sy hampianariko.
Ary fantatro fa ny didiny no fiainana mandrakizay. Koa ny zavatra lazaiko àry, dia lazaiko araka ny voalazan’ny Ray tamiko. »

Tonga mba hanavotra sy hanilo ny lalanay tokoa Ianao ry Jesoa, koa ampireheto ao am-ponay mandrakariva ny hazavana entinao.
Maizina tokoa ny lalana andehananay raha tsy mino sy miara-dia Aminao koa mangataka Aminao izahay mba hahay handray izany hazavana entinao izany
ka tsy ho revo amin’ny asan’ny ratsy, tsy hitsaratsara olona, tsy handika teny vilana ny Teninao fa hahay hiaina izany voalohany sy hizara azy amin’ny manodidina anay.

Ravo

  •  
  •  
  •