Alarobia 29D (Lk 12,39-48) 23/10/2019

« Ary fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora hihavian’ny mpangalatra, dia hiambina izy, fa tsy hamela ny tranony hotamìna. Koa mivonòna koa hianareo, fa ho avy amin’izay ora tsy hampoizinareo ny Zanak’olona. Dia hoy Piera taminy: Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fanoharana izany, sa ho an’ny olona rehetra koa? Ary hoy ny Tompo: Iza moa no mpitandrim-pananana mahatoky sy hendry izay hotendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy ny anjara variny ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany raha tratry ny tompony manao tahaka izany raha avy izy. Lazaiko marina aminareo fa hotendreny ho mpitandrina ny fananany rehetra izy. Fa raha izany mpanompo izany kosa, manao anakampo hoe: Ela vao ho avy ny tompoko, ka amin’izany dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy amin’ny andro tsy ampoiziny sy amin’ny ora tsy fantany ny tompon’izany mpanompo izany, ka hataony rotiky ny kapoka izy, ary homeny anjara any amin’ny mpanompo ratsy. Izay mpanompo nahalala ny sitra-pon’ny tompony ihany nefa tsy niomana, na tsy nanao araka ny sitra-pony, no hokapohina imbetsaka;
fa izay tsy nahalala kosa, na nanao zavatra mendri-pamaizana aza, dia hokapohina kelikely ihany. Izay nomena be no hitakiana be, ary izay nanankinana be no hadinina be koa. »

Tompo ô, indraindray izahay variana amin’ny rendrarendran’ny fiainana ka adinonay ny maha-kristianina anay. Aza avela hivily amin’ny lalanao izahay fa ampio hitandrina ny didim-pitiavanao amin’ny fotoana rehetra.

« Rainay any an-danitra,
hohamasinina anie ny Anaranao ;
ho tonga anie ny fanjakanao ;
ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio ny haninay isan’andro ;
avelao ny fahotanay,
tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay ;
aza avelanao ho azon’ny fitaoman-dratsy izahay,
fa manafaha anay amin’ny ratsy.
Amen. »

Natacha

  •  
  •  
  •