Teny soa sakafo Alarobia 25D (Lk 9,1-6) 25/09/2019

« Ary namory ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy Jesoa ka nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina. Ary naniraka azy hitory ny fanjakan’Andriamanitra sy hanasitrana ny marary. Dia hoy izy taminy: Aza mitondra na inona na inona any amin’izay halehanareo any, na tehina, na kitapo, na mofo, na vola, ary aza mitondra akanjo roa. Ary na aiza na aiza trano hidiranareo, dia itoero mandra-pialanareo amin’izany tanàna izany. Ary raha misy mandà tsy handray anareo, dia mialà amin’izany tanàna izany, ka na ny vovoka amin’ny tongotrareo aza dia ahintsano mba ho fiampangana azy ireo. Dia nandeha nitety vohitra ny mpianatra, ka nitory ny Evanjely sy nanasitrana hatraiza hatraiza. »

Source : Un moment sacré
 » « Ne prenez rien pour la route! » Le pape François rêve d’une Eglise pauvre, pour les pauvres. Encore aujourd’hui, comme les disciples de cette scène évangélique, l’Eglise doit dépendre de Dieu, et non pas de la propriété, du pouvoir, ou du prestige. Les seules richesses qui comptent sont celles de la Bonne Nouvelle.
Jésus nous suggère de vivre dans la simplicité et de ne pas nous encombrer de détails superflus. Il nous sera difficile d’annoncer la bonne nouvelle si nous sommes préoccupés par nos soucis. Nous pourrons aller de l’avant plus allègrement si nos priorités sont celles de Jésus.  »

Tompo ô, omeo anay ny fo malemy fanahy sy feno fanetren-tena hahaizanay hiaina sy hitory ny Fitiavanao.

Natacha

  •  
  •  
  •