Alakamisy 3A (Jo 6, 44-51) 30/04/2020

« Tsy misy olona mahay manatona ahy akory raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka ahy, ary izaho hanangana azy amin’ny farandro. Voasoratra ao amin’ny mpaminany hoe: Hampianarin’Andriamanitra izy rehetra. Koa izay rehetra nahare tamin’ny Ray ka nianatra taminy no manatona ahy. Tsy dia hoe nisy nahita ny Ray akory: fa ilay avy amin’Andriamanitra no hàny nahita ny Ray. Lazaiko marina dia marina aminareo: Izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay. Izaho no mofon’aina. Ny razanareo nihinana ny mana tany an’efitra, nefa maty ihany; tsy toy izany ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. »

Mazava ho azy ny voalaza n’i Md Joany fa ny manatona, mihaino, miaina ny finoana, miaraka amin’i Jesoa, mandray ny vatany, no hananana ny fiainana mandrakizay. Izy no iraky ny Ray tonga hamonjy mba tsy misy ho very izay rehetra mino Azy.

Hoy ilay hira hoe: Joany (1,18)
 » Tsy nisy nahita na oviana na oviana an’Andriamanitra e
Fa ny Zanany izay lahitokana eo antratran’ny Ray
Izy ihany no nanambara Azy »

Marie

  •  
  •  
  •