Alakamisy 2A Paka (Jo 3, 31-36) 23/04/2020

Teny soa sakafo Alakamisy 2A Paka (Jo 3, 31-36) 23/04/2020

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nanao tamin’i Nikôdema hoe: “Izay avy any ambony no ambonin’ny olona rehetra; fa izay avy amin’ny tany dia tany, ka ny etý an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra no ambonin’ny olona rehetra; ary izay efa hitany sy reny no ambarany, nefa tsy misy mandray ny fanambaràny. Izay nandray ny fanambaràny dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Satria izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny tenin’Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomen’Andriamanitra ny Fanahy. Ny Ray tia ny Zanaka, ka napetrany eo am-pelatanany ny zavatra rehetra. Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita ny fiainana fa itoeran’ny hatezeran’Andriamanitra.”

Hatrany am-piandohana nahariana izao tontolo izao dia efa niangaran’Andriamanitra manokana amin’ireo zavaboahary nohariany ny olombelona noho ny fitiavany antsika ka nohariany mba hitovy endrika aminy. Nomeny fahafahana hisafidy isika hanaiky na handa izay nolazainy fa marina tamin’ny alalan’ireo mpaminany maro nampitondrainy ny hafany ; eo anatrehan’ny safidy ananantsika kosa anefa dia tsy maintsy tompon’andraikitra isika amin’ny vokatry ny safidy ataontsikana hino izay rehetra nambaran’ireo mpaminany nifandimby tamin’ny testamenta taloha ary mbola tsy sasatra izy nandefa an’i Joany Batista ho mpialoha lalana hanambara ny fahatongavan’ny Mesia, teny fahamarinana alohan’ny nanirahany ny zanany lahitokana dia ilay Teny tonga nofo ka miaramonina amintsika.

Ny safidy ataontsika amin’ny fiainana dia misy vokany avokoa safidy izay mitarika antsika amin’ny lalan’ny fiainana mahasoa sy firaisantsika amin’Andriamanitra. Fa eo ihany koa ny safidy izay mitarika antsika mankany amin’ny fahafatesana ara-panahy sy ny fisarahana amin’Andriamanitra. Raha misafidy ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra isika dia midika izany fa mizara ny fiainany isika ka tonga zanany. Andriamanitra dia fitiavana, noporofoiny izany tamin’ny nanaovany sorona ny zanany teo amin’ny hazofijaliana mba hahazoantsika famonjena.

Tsy misy fetra ny fitiavan’Andriamanitra antsika ary tiany ho tsapantsika mandrakariva amin’ny fiainantsika ilay fitiavany antsika amin’ny faharetany miantso antsika tsy ankijanona mba hibebaka. Eo anatrehan’izany dia mila miezaka mandrakariva isika manavao ny fifandraisantsika aminy amin’ny alalan’ny fiainantsika ny fahamarinana, fihainoana ny teniny sy mitsaintsaina izany ary entina hanilo amin’ny fiainana. Tadidio anefa fa mba hahafahantsika ho tonga fianakavian’Andriamanitra dia nalatsany ny ran-janany hanasana ny otantsika. Mba hahazoantsika ilay fanahy maha zanaka dia tsy maintsy niaritra fankahalana sy fanamelohana Izy. Ary tsy maintsy nasandratra teo ambony hazofijaliana Izy mba hananantsika famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay.

Sr Olga

  •  
  •  
  •