TENY SOA SAKAFO ALAHADY FAHA-FITO FANKALAZANA NY PAKA D

 
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Joany
 
Jo. 17, 20-26
 
 
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niandrandra ny lanitra ary nivavaka hoe: “Ray masina ô, tsy ho azy ireto ihany no angatahako, fa ho an’izay hino Ahy noho ny teniny koa: mba ho iray izy rehetra, tahaka Anao, Ray ato amiko, ary Izaho ao aminao, ary mba ho iray ao amintsika koa izy, ka hinoan’ny olona fa Ianao no naniraka Ahy, Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha-iray Antsika: Izaho moa ao aminy, Ianao kosa ato amiko, mba ho tena iray tokoa izy ireo, ka ho fantatr’izao tontolo izao fa Ianao no naniraka Ahy, ary Ianao tia azy ireo tahaka ny nitiavanao Ahy.
 
Ray ô, tiako hiaraka amiko, any amin’izay itoerako, ireo nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao Ahy, satria efa tia Ahy talohan’ny nahariana izao tontolo izao Ianao. Ray marina ô, tsy nahalala Anao izao tontolo izao, fa Izaho no nahalala Anao, ary ireto koa no nahalala fa Ianao no naniraka Ahy. Efa nampahafantariko ny Anaranao izy, sady mbola hampahafantariko koa, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary mba ho ao aminy koa Aho”.
 
Nankalaza ny Ascension na ny Fiakaran’ny Tompo any an-danitra isika ny alakamisy teo, ary ao anatin’ny andro iandrasana ny fetin’ny Pantekôty na ny nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ny mpianatry ny Tompo. Fatantsika fa sivy andro no manelanelana ny fetin’ny Ascension sy ny Pantekôty. Io andro sivy io no niandohan’ny androm-bavaka antsoina hoe « Vavaka hasivianandro » na « neuvaine ». Teo ampiandrasana ny hiavian’ny Fanahy Masina ireo Mpianatra dia nivavaka tsy nitsahatra na dia teo ihany aza ny tahotra sy ny fitaintainana. Tao amin’izy ireo ny fanantenana ny fidinan’ny Fanahy Masina izay fandresena ho an’ny Mpianatry ny Tompo. Misy amintsika ve manao vavaka hasivianadro na neuvaine , vavaka handresena ny ratsy , ny tahotra, vavaka iainana ny fanantenana ? Eto ampiandrasana ny fetin’ny fidinan’ny Fanahy Masina dia aza mitsahatra ny mivavaka mba handresy miaraka amin’i Kristy isika , ary indrindra samia mivavaka mba ho iray ihany tokoa ao amin’Andriamanitra isika.
 
P. Edmond
  •  
  •  
  •