TENY SOA SAKAFO – ALAHADY 30 JIONA 2019 – ALAHADY FAHA-13 MANDAVANTAONA

 
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Lioka
 
Lk. 9, 51-62
 
 
Nony efa antomotra ny andro tsy maintsy hanalana an’i Jesoa, dia nanapa-kevitra hankany Jerosalema Izy, ka nandefa iraka hialoha Azy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin’ny tanàna anankiray tany amin’ny Samaritanina, mba hanomana ny fandraisana Azy; fa tsy nisy nandray Azy ny olona, satria olona hankany Jerosalema no fijeriny Azy. Nony nahita izany i Jakôba sy i Joany mpianany dia nanao hoe: “Tompoko, tianao va raha asainay ilatsahan’ny afo avy any an-danitra izy handevona azy?” Fa nitodika Izy ka nananatra azy mafy hoe: “Tsy fantatrareo mantsy izay tokony ho fanahinareo. Ny Zanak’Olona anie tsy tonga hamery ny olona fa hamonjy azy”. Dia nankany amin’ny vohitra hafa izy ireo. Raha mbola teny an-dalana izy ireo, dia nisy olona anankiray nilaza taminy hoe: “Hanaraka Anao aho, na aiza na aiza halehanao”. Fa hoy i Jesoa taminy: “Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana akany; fa ny Zanak’Olona tsy mba manana izay hampandriany ny lohany”. Ary hoy Izy tamin’ny anankiray hafa: “Manaraha Ahy”. Dia izao no navalin’io: “Aoka aloha, Tompoko, handevina ny raiko aho”. Fa hoy i Jesoa taminy: “Avelao ny maty handevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana mitory ny Fanjakan’Andriamanitra”. Dia nisy iray hafa koa nanao taminy hoe: “Hanaraka Anao aho, Tompoko, fa aoka aloha hanao veloma ny ao an-tranoko aho”. Fa hoy i Jesoa taminy: “Rehefa mety ho mpitana angadin’omby miherika, dia tsy sahaza ny Fanjakan’Andriamanitra”.
 
 
Na milaza ny tenantsika ho mpianatr’i Kristy aza isika dia matetika misalasala , mihemotra , ary feno haratsiam-panahy tia valifaty sy faly raha misy fahavoazan’ny hafa. Tsy azo lavina fa tsy azo atao ny mandray an-tendrony ny tenin’Andriamanitra, ohatra hoe « avelao ny maty handevina ny maty ao aminy » fa ny hevi-dehibe ambaran’ny Evanjely androany dia hoe aoka tsy ho voasariky ny toetra tsy mendrika ny fiainantsika kristiana fa tokony ho fantatsika mandrakariva fa Andriamanitra no ambony sy lehibe indrindra miohatra amin’ny zava-drehetra koa Izy no ataovy ambony indrindra amin’ny fiainanao izany hoe ny Fitiavany no aoka hanjaka ao amponao.
 
P; Edmond
  •  
  •  
  •