TENY SOA SAKAFO ALAHADY 28 OKTOBRA 2018 ALAHADY TSOTRA FAHA-30

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka

Mk. 10, 46-52

Rabony ô, aoka mba hahiratra aho.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy ny mpianany, dia tonga tao Jerikô, ary nipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartime jamba zanak’i Time. Nony reny fa hoe i Jesoa Nazareanina izany, dia rafitra niantso izy nanao hoe: “Ry Jesoa Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko”. Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy, fa vao mainka niantso mafimafy kokoa izy nanao hoe: “Ry zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko”. Dia nijanona i Jesoa, ka nampiantso azy. Ary nantsoin’ny olona izy sy nilazany hoe: “Matokia!mitsangàna, fa antsoiny ianao”. Dia nariany ny lambany, ka niezaka nanatona an’i Jesoa izy. Ary hoy i Jesoa taminy: “Inona no tianao hataoko aminao?” Dia hoy ilay jamba: “Rabony ô, aoka mba hahiratra aho”. Ary hoy i Jesoa: “Mandehana, fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Dia nahiratra niaraka tamin’izay izy, ka nanaraka Azy teny an-dalana.

 

Ny finoanao no nahavonjy anao hoy Jesoa. Ny vavaka asandratra am-pinoana, am-panetren-tena, am-pitiavana dia tena mandaitra ary misy akony amin’ny fiainan’ny mpino. Koa na misy aza ny sakantsakana isankarazany noho ny zava-misy iainantsika na eo amin’ny fiaraha-monina izany na amin’ny fiainana andavanandro dia matokia fa tia antsika Andriamanitra, mihaino vavaka izy ary mangoraka sy mamindra fo antsika mandrakariva. Mahery ny vavaka koa manàna finoana amin’ny fiainana.

  • 3
  •  
  •