TENY SOA SAKAFO – ALAHADY 26 MAY 2019 – ALAHADY FAHA-ENINA FANKALAZANA NY PAKA – TAONA D

 
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Joany
 
Jo. 14, 23-29
 
Tamin’izany andro izany i Jesoa nilaza tamin’ny mpianany hoe: “Raha misy tia Ahy dia hitandrina ny teniko izy, ka ho tian’ny Raiko, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy. Fa izay tsy tia Ahy kosa, dia tsy mba mitandrina ny teniko; ary ny teny izay renareo, dia tsy Ahy, fa an’ny Ray izay naniraka Ahy. Voalazako taminareo izany, raha mbola mitoetra eto aminareo Aho. Fa ny Mpanafaka alahelo, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako, no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako aminareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy mba tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no omeko anareo. Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao no voalazako taminareo: Handeha Aho, nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Raha tia Ahy ianareo, dia ho faly tokoa amin’izao handehanako ho any amin’ny Ray izao, satria lehibe noho Izaho ny Ray. Ary Izaho no milaza izany aminareo dieny ankehitriny mbola tsy tonga izany, dia ny mba hinoanareo rehefa tonga izany”.
 
 
Mampianatra ireo mpianany momba ny Fanahy Masina ny Tompo. Mpanafaka alahelo ny Fanahy Masina hoy Jesoa; koa raha manaiky iasan’ny Fanahy Masina isika dia hafaliana latsaka anaty no mameno ny fiainantsika na dia misedra olana maro amin’ny fiainana aza. Noho izany mba ahafantaranao fa miaina marina ny Finoana ianao dia satria mahatsapa ianao fa miaina ny hafaliana nentin’i Kristy tsy resin’ny tebiteby sy horohoro noho ny trangam-piainana. Izany no fiadanana nomen’i Kristy sy navelany ho antsika , fiadanana anaty tsy avy amin’ny rendrarendram-piainana ivelany fa fiadanana avy ao am-po mitondra hafaliana maharitra.
 
P. Edmond
  •  
  •  
  •