TENY SOA SAKAFO – ALAHADY 20 OKTOBRA 2019 – ALAHADY FAHA 29 MANDAVANTAONA

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Lioka

Lk. 18, 1-8

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nanao fanoharana tamin’ny mpianany momba ny tsy maintsy ivavahana lalandava sy amim-paharetana. Hoy Izy: “Tany amin’ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy natahotra an’Andriamanitra sy tsy mena-maso olona. Ary tao amin’izany tanàna izany koa, dia nisy mpitondratena anankiray nankao aminy matetika nanao hoe: ‘Omeo rariny aho amin’ilay miady amiko’; fa tsy nanaiky na oviana na oviana izy. Kanjo tamin’ny farany, dia hoy izy anakampo: ‘Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra aza aho sy tsy mena-maso olona, dia manahirana ahy ity mpitondratena ity, ka homeko rariny izy mba tsy hiverimberina mandrakariva hanorisory ahy’. Ary henoy, hoy ny Tompo, izay lazain’ilay mpitsara tsy marina, ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary tsy halaky hamonjy azy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny haingana izy ireo. Kanefa rehefa tonga ny Zanak’Olona, moa mba hahita finoana ety ambonin’ny tany Izy?”

Ny vavaka dia anisan’ny foto-piainan’ny mpino, ary amin’ny maha-kristiana antsika dia mivavaka tokoa isika. Maro anefa no mitaraina fa toa tsy valian’Andriamanitra ny vavaka asandrany isan’andro. Ny tenin’Andriamanitra androany dia milaza fa mihaino vavaka Andriamanitra ary tokony haharitra hivavaka isika ; fa saingy maro ny mivavaka ary manantena valiny nefa mivavaka tsy ampinoana. Matoa ny Tompo manontany hoe « Mbola hahita finoana ety an-tany ve izy? » dia satria fantany fa maro ary miha-maro ny olona no mivavaka tsy am-pinoana izany hoe tsy miaina araka ny sitrapon’Andriamanitra. Mivavaha fa aza mitsahatra ary aoka ny finoana mafy orina no hanosika anao hivavaka.

P. Edmond

  •  
  •  
  •