Toussait info catho

TENY SOA SAKAFO 01 NOVAMBRA 2018 FETIN’NY OLOMASINA REHETRA

 
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Matio
 
Mt. 5, 1-12a
 
Tamin’izany andro izany, i Jesoa, nony nahita ny vahoaka nanaraka Azy, dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany, ka niloa-bava Izy nampianatra azy nanao hoe: “Sambatra ny mahantra am-panahy, fa azy ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany. Sambatra izay mitomany, fa halàna alahelo. Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy. Sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny, fa azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangaina lainga amin’ny ratsy rehetra noho ny amiko: mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra”.
 
 
Mankalaza ny fetin’ny Olomasina rehetra ny Eglizy androany. Mino ny fiombonan’ny Olomasina isika; voalaza ao amin’ny fiekem-pinoana efa hatrany amin’ny taonjato niandohan’ny Eglizy izany. Ny Olomasina dia isika rehetra nandray ny Batemy miaina ny finoana maha-kristiana antsika ary mbola miaina ety an-tany miombona amin’ireo izay efa any amin’ny fiainana mandrakizay araka ny voalazan’i Md Paoly ao amin’ny Kolosiana 1,12 : « ary misaotra ny Ray izay nahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny Olomasina any amin’ny fahazavana ». Sambatra tokoa isika raha miaina araka ny tenin’Andriamanitra  satria miombona tanteraka amin’ny Olomasina efa any amin’ny fahazavana . Koa arahabaina isika rehetra sambatra miaina ny fitiavan’i Kristy fa fetintsika androany.
P. Edmond
  •  
  •  
  •