Talata Faha efatra amin’ny Paka -27/04/2021 – Md Joany 10,22-30

« Tamin’izay tonga ny fetin’ny Fitokanana tany Jerosalema, sady ririnina ny andro,
ary Jesoa nitsangantsangana tao an-tempoly tao amin’ny lavarangan’i Salomona.
Dia nitangoronan’ny Jody izy ka nilazany hoe: Ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay? Raha hianao no Kristy, mba lazao tsotra aminay.
Dia hoy Jesoa namaly azy: Efa nilaza taminareo aho, fa tsy mino hianareo; manambara ahy koa ny asa ataoko amin’ny anaran’ny Raiko;
fa tsy mino hianareo satria tsy mba isan’ny ondriko.
Ny ondriko mihaino ny feoko, izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy;
omeko ny fiainana mandrakizay izy ka tsy ho very na oviana na oviana, ary tsy hisy haharombaka azy eo an-tànako.
Izay nomen’ny Raiko ahy dia lehibe noho izao rehetra izao, ka tsy misy maharombaka eo an-tànan’ny Ray.
Izaho sy ny Ray dia iray ihany. »

Ampianaro hahalala ny Ray izahay Tompo o,

Ampianaro hahalala ny Ray izahay e

Marygeo

  •  
  •  
  •