Talata faha 3 Karemy B ( Mt 18,21-35) 06/03/2018

« Koa amin’izany, ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te-hamotopototra ny toe-pananany amin’ny mpanompony:ary raha vao nanomboka nanao izany izy, dia nentiny teo aminy ny anankiray izay ananany talenta iray alina.Ary noho izy tsy nanan-kaloa, dia nasain’ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany, mbamin’ny fananany rehetra, mba hanefana ny trosa.Dia niankohoka ilay mpanompo, ka nifona taminy hoe: Mba omeo andro aho, dia haloako daholo ny anao rehetra.Nangoraka ny fon’ilay tompon’izany mpanompo izany, ka sady nandefa azy handeha no namoy ny trosa taminy.Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany denie zato; noraisiny tamin’ny tendany ilay io ka nokendainy nataony hoe: Aloavy ny trosako any aminao.Niankohoka ilay namany, dia nifona taminy nanao hoe: Mba omeo andro aho, dia haloako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy an-tranomaizina, ambara-pandoany ny trosa. »

Izay hamindran’Andriamanitra fo dia tokony ho mpamindra fo ihany koa
Izay mahatsapa ny Fitiavan’Andriamanitra azy dia tokony ho tia ny hafa ihany koa.
Izay mahatsapa fa homen’Andriamanitra Fahasoavana sy zavatra maro dia tokony hahay hizara ihany koa.
Izay milaza fa Kristianina mpanara dia an’i Kristy dia aoka handà ny tenany sy ny fitiavan-tenany ka hitondra ny Hazofijaliany.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *