Talata 32A – (Md. Lioka 17,7-10) – 10/11/2020

« Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry avy any an-tsaha no mba hilaza aminy hoe: Metia faingana, ary mipetraha hihinana.
Moa tsy izao aza no holazainy aminy: Amboary ny sakafoko, ary misikìna hampihinana ahy mandra-pitsahatro avy mihinana sy misotro, fa rahefa izany vao hihinana sy hisotro hianao?
Ary moa misaotra izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy nataony io?
Ataoko fa tsy izany. Koa tahaka izany koa hianareo: rahefa vitanareo izay nandidiana anareo, dia lazao hoe: Mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no hany vitanay. »

Ny fieboana no mahatonga ny fanilihana ny hafa, izay toetra ratsy mahazo ny olombelona ka mila ovaina.
Amin’ity Evanjely ity, ny fanetretena no fampianarana naroson’i Jesoa ho an’ny mpianany sy mba tiako hifampizarana amin-tsika mba tsy hisy intsony ny kely tsy mba mamindro.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. Saint François.
Herilala Randrianasolo

 

  •  
  •  
  •