Talata 29 Desambra 2020-Taona B-Md Lioka 2,22-35

« Ary rahefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn’i Moizy, dia nentiny ho any Jerosalema izy mba hatolotra amin’ny Tompo,
araka ny voasoratra ao amin’ny Lalàn’ny Tompo hoe: Ny lahy voalohan-teraka rehetra dia hatao hoe masina ho an’ny Tompo,
ary mba hanatitra fanatitra domohina roa, na zana-boromailala roa, araka ny voalaza ao amin’ny Lalàn’ny Tompo.
Ary indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an’Israely, ary tao aminy ny Fanahy Masina,
sady efa nanambaran’ny Fanahy Masina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo.
Dia nentin’ny Fanahy Masina izy hankao amin’ny tempoly, ka nony nitondra an’i Jesoa zazakely ny rainy aman-dreniny hanao araka ny voadidin’ny Lalàna ny aminy,
dia nitrotro azy izy ka nisaotra an’Andriamanitra nanao hoe:
Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao,
fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao,
izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra,
dia fahazavana hanilo ny jentily sady voninahitr’Israely olonao.
Dia gaga ny ray aman-drenin’ny Zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy.
Ary nitso-drano azy ireo Simeona, ka nilaza tamin’i Maria renin’ny Zaza hoe: Indro, ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin’Israely ary ho famantarana hotoerina,
-ary ny fanahinao aza hotanterahin-tsabatra – mba hiseho ny hevitry ny fo maro. »

Seigneur, fortifie notre Foi et souffle-nous ton Esprit Saint pour que, comme Siméon, nous puissions voir et reconnaitre que Jésus est la Lumière qui se révèle aux nations et le Salut du monde.  Guide-moi dans mes pas et aide-moi à être une lumière pour ceux qui sont autour de moi.

Poun Rajerison

  •  
  •  
  •