Talata 25 B ( Mt 9: 9-13 ) 21/09/2021

« Ary nony niala teo Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy izy taminy: Andeha hanaraka ahy hianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nisakafo tao an-tranon’i Matio Jesoa, dia nisy poblikàna sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin’izy sy ny mpianany. Ka nony nahita izany ny Farisiana, dia nilaza tamin’ny mpianany hoe: Nahoana ity Mpampianatrareo no miara-mihinana amin’ny poblikàna sy ny mpanota? Fa hoy Jesoa nandre izany: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Mandehana àry hianareo, ka fantaro ny hevitr’izao teny izao: Ny famindram-po no sitrako, fa tsy ny sorona; fa tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota.  »

Ny tantara eto dia milaza fa mpamory hetra i Matio ary nafoiny ny zavatra rehetra dia nanara-dia an’ ny Tompo izy. Zany hoe nanana ny fahazaran-dratsiny ity lehilahy ity fa kosa vonona ny hiova sy hiala tamin’ izany rehetra izany ary handray ny fiainam-baovao omen’ny Tompo azy. Hoy ny Tompo hoe, Izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tonga Izy hanome fiainana be dia be ho ahy sy ho anao.Tsy mba manavakavaka Izy, izany no tiana aseho eto na inona na inona fiainanao, satria mpamela heloka Izy, mahari-po sady be famindram-po, tsy mba mandatsa Izy akory . Tonga Izy ho an’ny olona vonona hiova fiainana vaovao, ho ahy sy ho anao, mila manaiky Azy ary mandray Azy ho tompon’ny fiainanao.

Kristy ô, mangataka Aminao izahay mba hanana fo vonona ny hiova sy hanolotra ny fiainanay ho Anao, mba Ianao no hanjaka tanteraka amin’ny fiainanay. Mangataka famelan-keloka avy Aminao izahay fa mpanompo tsy mendrika. Amen.

Miora Olivia RAMANANTSOA

  •  
  •  
  •