Talata 24B (Jo. 3, 13-17) 14/09/21

Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana

“Tamin’izany andro izany, I Jesoa niteny tamin’I Nikôdema nanao hoe: “tsy nisy niakatra tany an-
danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak’olona izay any an-danitra.
Tahaka ny nanandratan’i Moizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny
Zanak’olona koa, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay.
Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very
izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka
tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao.”

La croix nous apprend que, dans la vie, il y a l’échec et la victoire. Nous devons être capables de
tolérer les défaites, de les supporter avec patience, les défaites, même de nos péchés parce qu’il a
payé pour nous (…). Aujourd’hui ce sera bien si à la maison nous prenons un moment devant le
crucifix, soit celui que nous avons à la maison, soit celui du chapelet: regardez-le, c’est notre signe de
défaite, qui provoque des persécutions, qui nous détruisent, c’est aussi notre signe de victoire parce
que Dieu y a gagné. (Homélie à Sainte-Marthe, 14 septembre 2018)

Frère Florent

  •  
  •  
  •