Talata 05 janoary 2021- Taona B

« Tamin’izany andro izany, i Jesoa nahita vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo; dia nampianatra azy zavatra maro Izy. Nony hariva ny andro dia nanatona Azy ny mpianany nanao hoe: “Ny tany efitra; ny andro efa hariva, ka alefaso ny olona handeha hividy hanina any amin’ny tanàna sy ny vohitra manodidina.” Fa izao no navaliny azy ireo: “Omeonareo hanina izy.” Ka hoy ireo taminy: “Handeha hividy mofona denie roanjato va izahay ka homenay azy hohaniny?” Ary hoy Izy taminy: “Manana mofo firy ianareo? Mandehana hoe zahao.” Ary rahefa nozahany, dia hoy izy: “Mofo dimy sy hazandrano roa.” Dia nasainy hampipetraka ny olona rehetra hatao antokotokony eny amin’ny ahi-maitso izy ireo; ka nipetraka mitsitokotoko izy, ny sasany zato, ary ny sasany dimampolo. Dianoraisiny ny mofo sy ny hazandrano roa, ary niandrandra ny lanitra Izy, ka nitsodrano. Rahefa izany novakìny ny mofo dia nomeny ny mpianany mba harosony eny anoloan’ny olona, ary nozarainy tamin’izy rehetra koa ny hazandrano roa. Dia nihinana izy rehetra ka voky; ary ny sombintsombin’ny mofo sy ny hazandrano sisa tsy lany nahafeno sobiky roa ambin’ny folo ka nentiny nody. Dimy arivo lahy anefa no isan’ny nihinana tao. »
Manaporofo ny tokony hiainanatsika ny vaovao mahafaly ny fahagagana nataon’I Jesoa izay hambaran’ny evanjely. Maro ny vahoaka no nihaino ny fampianarany ary nahita-maso ny fampitomboany ny mofo dimy sy trondro roa. Raha dinihana dia tsy misy tsy vitan’Andriamanitra izay tiany ho hataony amintsika zanak’olombelona; zanany isika; tiany. Mila mahalala izay sitrany anefa mba hanomezany izay faniriantsika
Andriamanitra ô! Nitafy nofo tahaka anay ny zanaka Lahitokana, mitovy aminay Izy eto ivelany, ka enga anie hitovy aminy izahay ao anatinay.
  •  
  •  
  •