Sabotsy manaraka ny Paka B (Jn 21,1-14) 07/04/2018

« Fa hoy Simona Piera tamin’izy ireo: Handeha hanarato aho. Fa hoy ireo taminy: Handeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely, nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin’iny alina iny.Nony maraina ny andro, dia tonga teo amoron-drano Jesoa; kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesoa izy.Ka hoy Jesoa tamin’izy ireo: Manan-kanina va hianareo, anaka? Dia hoy ny navaliny azy: Tsia.Alatsaho ao an-kavanan’ny sambo kely ary ny haratonareo, hoy izy tamin’izy ireo, fa hahazo hianareo. Dia nalatsany ny harato ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano.Ary hoy ilay mpianatra malalan’i Jesoa tamin’i Piera: Ny Tompo io. Nony ren’i Simona Piera fa hoe ny Tompo io, dia noraisiny nisikinany ny akanjony ivelany fa efa nesoriny ka nirotsaka tamin’ny ranomasina izy. »
Izay manaraka sy miaina ny Tenin’i Kristy dia tsy ho reraka sy tsy ho very maina eo amin’ny fiainana.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *