image

Sabotsy 5B Paka (Jn 15,18-21) 05/05/2018

“Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no halany talohanareo. Raha olon’izao tontolo izao ianareo, dia hotian’izao tontolo izao izay azy; fa noho ianareo tsy olon’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe: Ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nenjehina Aho, dia hoenjehina koa ianareo; ary raha nitandrina ny Teniko izy, dia hitandrina ny anareo koa.Fa hataony aminareo izany rehetra izany noho ny Anarako, satria tsy fantany ilay naniraka Ahy.”
Jesoa Zoky Malala o! Ampio aho mba hahay hitondra ny hazofijaliako noho ny fanarahako Anao sy ny fiezahako iaina ny Teninao. Tiako ianao Jesoa ô.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *