Sabotsy 5B Paka (Jn 15,18-21) 05/05/2018

« Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no halany talohanareo. Raha olon’izao tontolo izao ianareo, dia hotian’izao tontolo izao izay azy; fa noho ianareo tsy olon’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe: Ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nenjehina Aho, dia hoenjehina koa ianareo; ary raha nitandrina ny Teniko izy, dia hitandrina ny anareo koa.Fa hataony aminareo izany rehetra izany noho ny Anarako, satria tsy fantany ilay naniraka Ahy. »
Jesoa Zoky Malala o! Ampio aho mba hahay hitondra ny hazofijaliako noho ny fanarahako Anao sy ny fiezahako iaina ny Teninao. Tiako ianao Jesoa ô.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *