Sabotsy 3 Karemy B (Lk 18,9-14) 10/03/2018

« Nisy roa lahy niakatra hivavaka tany an-tempoly: Farisiana ny iray ary poblikana ny anankiray.Nitsangana ilay Farisiana ka nivavaka tao am-pony hoe: Andriamanitra o, misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy poblikana itsy akory aza;mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary mandoa ny am-pahafolon’ny fananako rehetra.Fa ilay poblikana kosa nijanona eny lavidavitra eny sady tsy sahy niandrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratrany nanao hoe: Andriamanitra o, mamindra fo amiko, fa mpanota aho.
Lazaiko aminareo fa ity no nidina efa nohamarinina tany an-tranony, fa tsy ilay anankiray; fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra. »

Mamindra fo amiko Ray ô fa na ny fihetsiko, ny fiteniko, ny fiainako dia toa tsy ampy fanetren-tena mandrakariva.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *