Sabotsy 23B (Lk. 6, 43-49) 11-09-2021

« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe: “Tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy, na hazo ratsy mamoa voa tsara. Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy mioty aviavy amin’ny tsilo, na voaloboka amin’ny voaroitsilo. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony; ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin’ny rakitra ratsin’ny fony; fa ny be ao am-pony no itenenan’ny vavany.
Ary nahoana ianareo no miantso Ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Hasehoko anareo izay azo anoharana ny olona rehetra manatona Ahy ka mihaino ny teniko sy manatanteraka azy: tahaka ny olona anankiray manao trano izy, izay nihady lalina aloha vao nandatsaka ny fototra eo ambonin’ny vatolampy, ka nony tondraka ny rano dia nasian’ny riaka mafy izany trano izany, nefa tsy nampihontsona azy akory izany, satria tsara orina tambony vatolampy izy. Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manaraka, dia tahaka ny olona anankiray nanorina ny tranony eo ambonin’ny tany tsy àry fototra, ka vao nasian’ny riaka, dia nirodana niaraka tamin’izay, ary loza ny faharavan’izany trano izany.”
Fandre matetika tokoa, ary eo amin’ny tontolo kristianina indrindra indrindra, ny fiantsoana ny “Tompo” isak’izay mihetsika. Mety ho zary fahazarana, mety ho filàn-dera (filàna “j’aime” 😜👍) eny an-tserasera eny. Anatin’ny vavaka atao indraindray dia im-polokely no averina ilay “Tompoko, Tompoko”… Mampatsiahy ary mampitandrina mihitsy aza Kristy fa tsy ny fiantsoana hoe “Tompoko” eo imolotra sy eo imaso akory no ahazoana famonjena, Izy rahateo mahalala ny ao am-pontsika.
Ny fanorenana fiainana eo aminy, ny fanekena sy fihainoana Azy no manamafy orina antsika, ka hamoa voa tsara ety ivelany, fa tsy ny fiantsoana – na ny fihiràna koa angamba – azy “Tompo” fotsiny ihany.
Kristy ô, itoero ny fonay mba hamoa voa tsara izahay, ka hahita sy hisitraka izany ny manodidina anay. Ampio hatoky sy hiorina mafy eo Aminao, vatolampy tsy mikoro, ka tsy ho voahozongozon’ny rivotra sy ny riakan’ny vaninandro sarotra iainanay. Amen.
Hery J.
  •  
  •  
  •