zoma26B

Zoma 26 B (Lk 10, 13-16) 05/10/2018

“13Loza ho anao ry Korozaïna, loza ho anao, ry Betsaida! fa raha izay no natao tany Tira sy Sidòna ny fahagagana natao taminareo, dia ela no ho efa nibebahany tamin’ny akanjo malailay sy tamin’ny lavenona. 14Noho izany, amin’ny andro fitsarana dia ho moramora kokoa ny ho amin’i Tira sy Sidòna noho ny ho aminareo. 15Ary […]

alakamisy26B

Alakamisy 26B (Lc 10,1-12) 04/10/2018

“Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin’ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy izy tamin’izy ireo: Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy; koa mangataha amin’ny tompom-bokatra mba hanirahany mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana; indro aho […]

suivrejesus

Alarobia 26B (Lk 9, 57-62) 03/10/2018

“Raha mbola teny an-dàlana izy ireo, dia nisy olona anankiray nilaza taminy hoe: Hanaraka anao aho, na aiza na aiza halehanao. Fa hoy Jesoa taminy: Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana akany; fa ny Zanak’olona tsy mba manana izay hampandriany ny lohany. Ary hoy izy tamin’ny anankiray hafa: Manaraha ahy. Dia izao no navalin’io: […]

anjely

Talata 26B (Mt 18,1-5.10) 02/10/2018

Ss Anges Gardiens, Mémoire “Tamin’izay, nanatona an’i Jesoa ny mpianany ary nanao taminy hoe: Iza moa no ambony indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra? Dia niantso zazalahy kely anankiray Jesoa ka napetrany teo afovoany, ary hoy izy: Lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova hianareo ka tsy tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra […]

Botovasoa

Alatsinainy 26B (Lc 9, 46-50) 01/10/2018

“Ary nisy hevitra tonga tao an-tsain’ireo, dia ny amin’izay lehibe aminy. Fantatr’i Jesoa ny hevitra tao am-pony, ka naka zaza kely anankiray izy napetrany teo anilany, dia hoy izy tamin’izy ireo: Na iza na iza mandray itony zazakely itony amin’ny anarako dia mandray ahy, ary na zovy na zovy mandray ahy dia mandray ilay naniraka […]

Alahady 30 Septambra 2018 – Alahady faha-26 Manadavan-taona B

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 9, 37-42. 44. 46-47 Izay tsy manohitra anareo, dia momba anareo. Raha ny tananao no manafintohina anao, tapaho izy. Tamin’izany andro izany, namaly ny tenin’i Jesoa i Joany ka nanao taminy hoe: “Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony amin’ny Anaranao izahay; nefa tsy namantsika ka noraranay”. Fa hoy […]

asabotsy25B

Asabotsy 25B (Jn 1,47-51) 29/09/2018

“Nony nahita an’i Natanaely tamy nanatona azy Jesoa, dia nilaza azy hoe: Io no tena Israelita tokoa, izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy: Ahoana no nahalalanao ahy? Ary hoy ny navalin’i Jesoa azy: Talohan’ny niantsoan’i Filipo anao, dia hitako tao ambanin’ny aviavy hianao. Dia namaly azy Natanaely, ka nanao hoe: Raby ô, Hianao no Zanak’Andriamanitra, […]

zoma25B

Zoma 25B (Lc 9, 18-22) 28/09/2018

“Indray andro, raha nivavaka tany amin’ny toerana mangingina izy ka teo aminy koa ny mpianany, dia nanontany azy ireo izy nanao hoe: Ataon’ny vahoaka ho iza moa aho? Ary namaly ireo ka nanao hoe: Ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany milaza hoe Elia, ary ny sasany manao hoe: ny anankiray amin’ny mpaminany taloha […]

alakamisy25B

Alakamisy 25B (Lc 9, 7-9) 27/09/2018

“Ary Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon’i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe: Joany no nitsangana tamin’ny maty; ny sasany nilaza hoe: Elia no niseho; ary ny sasany nanao hoe: Ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no efa nitsangana tamin’ny maty. Dia hoy kosa Heroda: Raha ny amin’i Joany, […]

vavolombelona

Alarobia 25B (Lk 9, 1-6) 26/09/2018

“1Ary namory ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy Jesoa ka nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina. 2Ary naniraka azy hitory ny fanjakan’Andriamanitra sy hanasitrana ny marary. 3Dia hoy izy taminy: Aza mitondra na inona na inona any amin’izay halehanareo any, na tehina, na kitapo, na mofo, na vola, […]