image

Zoma 3Karemy B (Mk 12,28-34) 09/03/2018

“Ary Jesoa namaly azy hoe: Ny voalohany indrindra amin’izy rehetra dia ity: Mihainoa, ry Israely: ny Tompo Andriamanitsika no hany Tompo tokana;koa tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, sy amin’ny fanahinao rehetra, sy amin’ny sainao rehetra, ary amin’ny herinao rehetra. Izany no didy voalohany.Ary ity no faharoa mitovy aminy ihany koa: Tiavo ny namanao […]

image

Alakamisy faha 3 Karemy B (Lk 11,14-23) 08/03/2018

“Ary raha amin’ny herin’i Belzeboba ary no androahako ny demony, amin’ny herin’iza kosa no androahan’ny zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ho mpitsara anareo.Fa raha ny rantsan-tanan’Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan’Andriamanitra.Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaaro ny fananany rehetra;…” Ny […]

image

Alarobia faha 3Karemy B (Mt 5,17-19) 07/03/2018

“Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny Lalàna na ny Mpaminany; tsy tonga handrava Aho, fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa mandra-pahalevon’ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin’ny Lalàna na dia i iray na tendrin-tsoratra iray akory aza, mandra-pahatanterak’izy rehetra.Koa amin’izany, izay handika ny anankiray amin’ireo didy madinika […]

image

Talata faha 3 Karemy B ( Mt 18,21-35) 06/03/2018

“Koa amin’izany, ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te-hamotopototra ny toe-pananany amin’ny mpanompony:ary raha vao nanomboka nanao izany izy, dia nentiny teo aminy ny anankiray izay ananany talenta iray alina.Ary noho izy tsy nanan-kaloa, dia nasain’ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany, mbamin’ny fananany rehetra, mba hanefana ny trosa.Dia niankohoka ilay […]

image

Alahady faha 3 Karemy B (Jn 2,13-25) 04/02/2018

AZA ATAONAREO TRANO FIVAROTANA NY TRANON’NY RAIKO (Jn 2,16) Raha dinihantsika ny fihetsika sy ny fiainan’i Jesoa dia niaro mandrakariva ireo olona nifanerasera taminy Izy. Jereo fotsiny ohatra ilay vehivavy tratra nijangajanga namindrany fo sy narovany. Jereo ireo mpanota maro niara-nisakafo taminy nanehoany ny Famindram-pony mandrakariva. Jereo ilay jiolahy niara-nofatsihana taminy sy ireo mpamono Azy. […]

fampihavanana

Asabotsy 2B Karemy (Lk 15,1-3.11-32) 03/03/2018

Ny Evanjely androany dia fanoharana mitantara ilay zaza mpandany, fa indrindra indrindra ny fitiavan’ny Ray tsy misy fetra : “anao avokoa izay rehetra ananako”.  Tsy manery antsika Izy fa avelany manapakevitra isika na hijanona na handao. Toy ny akohokely latsakaka an-kady anefa isika rehefa manadino sy manalavitra Azy amin’ny fitondran-tena ratsy sy fitiavan-tena. Andriamanitra dia […]

tanimboaloboka

Zoma 2B Karemy (Mt 21,33-43.45-46) 02/03/2018

“Mihainoa fanoharana hafa koa: Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka; namefy azy manodidina izy, sy nandavaka tany hanaovana famiazana teo, ary nanao tilikambo; dia nahofany tamin’ny mpiasa izany, ka lasa nandeha lavitra izy. Nony tonga ny taom-pahavokarana, dia nirahiny ho any amin’ireo mpiasa ny ankizilahiny, handray ny vokatry ny tanim-boalobony; fa nosamborin’ireo mpiasa ny ankizilahiny, […]

misericorde

Alakamisy 2B Karemy (Lk 16, 19-31) 01/03/2018

“Nisy mpanan-karena anankiray niakanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika, sady nanao fihinanam-be isan’andro. Ary nisy kosa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara nivalandòtra teo am-bavahadiny. Naniry hihinana ny sombin-kanina latsaka tamin’ny latabatr’ilay mpanan-karena izy, fa ny alika avy no tonga ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay mahantra ka nentin’ny anjely tany an-tratran’i Abrahama; dia maty […]

coupe

Alarobia 2B Karemy (Mt 20, 17-28) 28/02/2018

“Ary nalain’i Jesoa mangingina ny mpianany roa ambin’ny folo, tamin’izy niakatra ho any Jerosalema ka nilazany hoe: Indro fa miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny Zanak’olona dia hatolotra amin’ny lohandohan’ny mpisorona mbamin’ny mpanora-dalàna, ary ireo hanameloka azy ho faty, ka hanolotra azy amin’ny jentily mba hoesoiny, sy hokapohiny, ary hofantsihana amin’ny hazo fijaliana; fa […]

fanetrentena sy fanompoana ny hafa

Talata 2B Karemy (Mt 23, 1-12) 27/02/2018

“Tamin’izay dia niteny tamin’ny vahoaka sy tamin’ny mpianany Jesoa nanao hoe: Efa mipetraka eo amin’ny fipetrahan’i Moizy ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana; ka ataovy sy araho izay rehetra lazainy aminareo, fa aza maka tahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin’izy ireo ny enta-mavesatra sarotra entina, dia atainginy eo an-tsoroky ny olona, […]