mofo ny aina

Alahady 18B (Jn 6, 24-35) 05/08/2018

“Dia niondrana tamin’ireo sambo ireo izy nony nahita fa tsy teo Jesoa na ny mpianany, ka nankany Kafarnaoma hitady an’i Jesoa. Ary rahefa hitany teny an-dafin’ny ranomasina izy, dia nilazany hoe: Raby, oviana no tonga teto hianao? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Lazaiko marina dia marina aminareo: Hianareo no mitady ahy dia tsy […]

enjehina

Asabotsy 17B (Mt 14, 1-12) 04/08/2018

“Tamin’izany andro izany, dia ren’i Heroda tetriarka ny lazan’i Jesoa; ka hoy izy tamin’ny mpanompony: Joany Batista izay efa nitsangana tamin’ny maty izy, ka izany no ahavitany fahagagana maro. Fa Heroda efa nampisambotra an’i Joany, ka nanagadra sy nanao azy an-tranomaizina, noho ny amin’i Herodiada vadin’i Filipo rahalahiny. Satria Joany nilaza taminy hoe: Tsy mahazo […]

fialonana

Zoma 17B (Mt 13, 54-58) 03/08/2018

“ka nankany amin’ny tany nahabe azy, ary nampianatra tao amin’ny sinagogany; dia gaga ny olona ka nanao hoe: Avy taiza ary no nahazoan’izy io izany fahendrena sy hery izany? Tsy ilay zanaky ny mpandrafitra va io? Tsy Maria va no anaran-dreniny, ary tsy Jakoba, sy Josefa, sy Simona ary Joda va no rahalahiny? ary moa […]

harato

Alakamisy 17B (Mt 13, 47-53) 02/08/2018

“Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka tany anaty ranomasina, ka nanangona izao karazan-kazandrano rehetra izao; rahefa feno izy dia nosarihana ho eny amoron-drano, ka nipetraka ny olona nifantina ny tsara hataony an-karona, fa ny ratsy kosa nariany. Dia ho tahaka izany koa raha mby amin’ny fahataperan’izao tontolo izao: hivoaka ny anjely hanavaka ny […]

voahangy

Alarobia 17B (Mt 13, 44-46) 01/08/2018

“Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan’olona ka nafeniny tao ihany aloha; dia lasa tamin-karavoana izy nivarotra izay rehetra mety ho fananany, ary nividy io saha io. Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voahangy tsara. Ary nony nahita anankiray be vidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra […]

voa tsara

Talata 17B (Mt 13, 36-43) 31/07/2018

“Tamin’izay, nony efa nampody ny vahoaka i Jesoa, dia mba nody, ary nanatona azy ny mpianany nanao hoe: Lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny ahi-dratsy. Ary namaly izy ka nilaza taminy hoe: Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak’olona; ny tanimbary dia izao tontolo izao; ny voa tsara dia ny zanaky ny […]

voan-tsinapy

Alatsinainy 17B (Mt 13, 31-35) 30/07/2018

“Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia mitovy amin’ny voan-tsinapy izay nalain’ny olona ka nafafiny tany an-tanimboliny. Kely indrindra amin’ny voan-javatra rehetra izy; fa rahefa nitombo kosa, dia lehibe noho ny anana rehetra, ka tonga hazo; dia avy ny voro-manidina mipetraka ao amin’ny rantsany. Ary nanao fanoharana hafa taminy […]

mofo

Alahady 17B (Jn, 1 – 15) 29/07/2018

MAHAGAGA NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA Mahagaga ary tsy hain’ny saintsika hazavaina velively ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Raha nolazaina fa andian’ondry eo an-tanan’Andriamanitra isika tamin’ny Alahady lasa teo dia milaza indray ny Fiangonana anio fa « Velomin’Andriamanitra amin’ny mofo avy any aminy isika ». Fitiavana tsy hay hazavaina izany ary fitiavana tsy hita pesipesenina. Resaka fampitomboana ny mofo […]

fijinjana

Asabotsy 16B (Mt 13, 24-30) 28/07/2018

” Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy, nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia mitovy amin’ny lehilahy izay namafy voa tsara tamin’ny taniny; fa raha natory ny olona, dia tonga ny fahavalony, ka namafy voan’ahi-dratsy tamin’ny vary, dia lasa. Nony naniry ny vary ka niteraka, dia nitranga koa ny ahi-dratsy. Dia avy ny mpanompon-dralehilahy nanao […]

mpamafy

Zoma 16B (Mt 13, 18-23) 27/07/2018

“Koa henoy ary ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin’ny fanjakan’Andriamanitra nefa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manesotra izay voafafy tao am-pony: dia izany no ilay nafafy teny an-dalam-be. Ary ilay nafafy tamin’ny tany be vato no izay mandre ny teny sy mandray azy an-kafaliana miaraka amin’izay, nefa […]