image

Alarobia 6B Paka (Jn 16,12-15) 09/05/2018

“Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny; fa rahefa tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitaridalana anareo amin’ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy, ary ny zavatra ho avy no hambarany aminareo.Hanome voninahitra Ahy Izy, satria handray ny avy Amiko ka hanambara […]

image

Talata 6B Paka (Jn 16,5-11) 08/05/2018

“Tsy mbola nolazaiko taminareo izany tamin’ny voalohany, satria mbola teto aminareo Aho; fa ankehitriny handeha ho any amin’ilay naniraka Ahy Aho, ka tsy misy aminareo manontany hoe: Ho aiza Ianao? Fa noho Izaho nilaza izany taminareo, dia feno alahelo ny fonareo. Milaza ny marina aminareo anefa Aho fa mahasoa anareo ny handehanako; satria raha tsy […]

image

Alahady 6B Paka (Jn 15,9-17) 06/05/2018

ANTSOINY HOE « SAKAIZA AHO. » Hambaran’i Jesoa amintsika amin’ny Vaovao Mahafaly anio fa Tia antsika Izy toy ny hitiavan’ny Ray Azy. « Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa, ka mitomoera amin’ny fitiavako ianareo. » (Jn 15,9) Tsy hoe notenitenenin’i Jesoa fotsiny io fa tena marina ary notanterahany tokoa. Fa moa tsapantsika […]

image

Sabotsy 5B Paka (Jn 15,18-21) 05/05/2018

“Raha halan’izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa Izaho no halany talohanareo. Raha olon’izao tontolo izao ianareo, dia hotian’izao tontolo izao izay azy; fa noho ianareo tsy olon’izao tontolo izao, dia halan’izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe: Ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nenjehina Aho, dia hoenjehina koa […]

image

Zoma 5B Paka (Jn 15,12-17) 04:05/2018

“Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany. Ianareo no sakaizako, raha manatanteraka izay andidiako anareo.Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria efa nambarako taminareo […]

image

Alakamisy 5B Paka (Jn 14,6-14) 03/05/2018

Fetin’i MD FILIPO sy JAKOBA Apostoly “Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino Ahy, dia hanao ny asa ataoko koa, ary hanao mihoatra noho izany aza izy, satria mankany amin’ny Ray Aho,ka izay rehetra angatahinareo amin’ny Ray amin’ny Anarako dia hotanterahiko avokoa, mba hahazoan’ny Ray voninahitra eo amin’ny Zanaka.Raha mangataka zavatra Amiko amin’ny Anarako […]

image

Alarobia 5B Paka (Jn 15,1-8) 02/05/2018

Fetin’i Md Athanase, Eveka sy Mpampianatry ny Eglizy. “Izaho no tena foto-boaloboka, ary ny Raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia esoriny, ary izay rehetra mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa.” Aoka isika mba hifikitra sy tsy hisaraka amin’i Kristy ary handrantsana sy hanala ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, fitiavan-tseza […]

image

Talata 5B Paka (Jn 14,27-31) 01/05/2018

Fetin’i MD JOSEFA MPITAIZA AN’I JESOA ANIO “Fiadanana no avelako aminareo, fiadanako no omeko anareo, tsy mba tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no omeko anareo. Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo.” Manao ahoana tokoa ny fahatsapanao izany Fiadanana entin’i Kristy izany? Fiadanana misy ny Fiombonana sy ny Fifankatiavana tanteraka no Fiadanana entin’i Kristy. Ho […]

image

Alahady 5B Paka (Jn 15,1-8) 29/04/2018

FINOANA TSY MITARIKA HIRAVIRAVY TANANA Resaka vokatra no miverimberina amin’ny lazain’i Jesoa antsika androany. Mamoa be na mamokatra be. « Izay mitoetra ao Amiko sy itoerako no mamoa be…” (Jn 15, 5). Tsy vitan ‘izany ihany fa ho voninahitr’Andriamanitra tokoa raha mamoa be isika. “Ho voninahitra ho an’ny Raiko raha mamoa be ianareo sy tonga […]

image

Sabotsy 4B Paka (Jn 14,7-14) 28/04/2018

“Tsy mino va ianao fa Izaho no amin’ny Ray, ary ny Ray ato Amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy Amiko; fa ny Ray izay mitoetra ato Amiko no manao ny asa. Minoa ny teniko fa Izaho ao amin’ny Ray ary ny Ray ato Amiko; na fara fahakeliny minoa ahay noho ny asa […]