« Nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana » (Mat 10, 8)

Ry kristianina havana malala,

Amin’izao famaramparanana ny taonan’ny finoana izao dia entanina isika mba hahatsapa ny lanjan’izany finoana izany hatrany satria io no antom-pisiantsika, ny finoana no fahazavana manilo ny diantsika handray andraikitra ampanetren-tena eo amin’ny fiainana sy hiombona misimisy kokoa amin’Andriamanitra. Hiditra amin’ny taonan’ny Antso (appel) indray isika afaka fotoana fohy.

MIANTSO antsika indray ary hanatanterahantsika ny “Denier de l’Eglise” na koa ny “Denier de culte”. Ny fahatsapana fa maro ny fahasoavana homen’Andriamanitra antsika no manosika hisaotra sy ankasitraka an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanomezantsika Azy izay mba fointsika. “Nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana” (Mat 10,8). Ka io no atao hoe Denier de l’Eglise. Adidin’ny kristianina katolika tsirairay no mahafoy ho an’Andriamanitra satria maro ny fanomezana nomeny antsika. Hoy I Md Paoly hoe: “Samia manao araka izay efa nokasainy tao am-pony avy, tsy amin’alahelo na an-tery, fa ny manome an-kafaliana no sitrak’Andriamanitra “( II Kor 9,7).

Koa manainga antsika àry mba handray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanomezana izay fointsika satria zava-dehibe izany fankasitrahana an’Andriamanitra izany. Ny fandraisantsika anjara amin’izany no mampiseho fa entaninm-pinoana isika, manana toe-po sy toe-tsaina mamelona ny Fiangonana, mifampizara ary maneho ny finoana isika, miombona amin’ny Fiangonana Katolika eran’izao tontolo izao ary mamelona ny FKMP amin’ireo asa pastoraly tontosaina maro toy ny: asa pastoraly isan-karazany, katesizy, recollections, zaika , fandraisana anjara amin’ny fanampiana ny pretra sy ny fiainan’ny diosezy, fifampizarana na ankasoavana na ankaratsiana, fandraisana anjara momba ny Trano Fiangonana sns…Mahereza fa adidy masina ho an’ny vita batemy rehetra izany.

Misaotra antsika rehetra, Andriamanitra hampitobaka ny fahasoavany amintsika. Amen!

P. Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA
Aomonie ny FKMP  

  • 17
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *