KRISTIANINA MALAGASY ATAMBATR’I KRISTY

IRAY FA MALAGASY ATAMBATRY NY FIHAVANANA.
IRAY FA KRISTIANINA ATAMBATR’I KRISTY.

Kristianina malagasy no malagasy Kristianina aty Frantsa isika, izay samy manana firehan-kevitra sy Eglizy iangonana sy ivavahana. Indraindray na matetika anefa, somary rotoroto ny fiainana, ka miteraka havizanana, fahadisoam-panantenana, na mety halaim-panahy hanadino ny maha izy ny vakoka sy ny kolo-tsaina ananatsika, ka mety hakataha na hisaringotra ny kolo-tsain’ny hafa, na mety mihitsy hanadino ny hasarobidin’ny Finoana an’Andriamanitra. Soa ihany anefa, fa tsy mety lefy ao ampontsika ny maha malagasy mitady hampanjaka ny Fihavanana, na dia somary somambisamby ihany noho ny antony maro isan-karazany. Na eo izany rehetra izany, tsy mety maty na ho vonoina ilay Fanahy Masina efa noraisina tamin’ny batemy na batisa, ka velona amin’ny toerana sy ny fotoana rehetra. Setriny, misy ny vavaka firaisam-pinoana ataotsika Kristianina aty Frantsa in-droa mandeha isa-taona faharahakeliny. Vavaka natao mba haneho fa iray isika : iray fa malagasy atambatry ny Fihavanana. iray fa kristianina atambatr’i Kristy (Jn17, 21).

Koa enga anie ho zary fiainana ny fiaraha mivavaka ataotsika, fa tsy ho fahazarana araka ny tetiandro. Ho zary fijoroana vavolombelona azo tsapai-tanana, fa tsy ho teny sy endrika marevaka sy manaitra fotsiny. -Ho zary fanantenana ao anatin’ny fifaliana sy fitiavana na samy manana ny endrika itoriany ny VAOVAO MAHAFALY ny Fiangonana isa-tokony. Ny fomba sy ny fitaovana entitsika mitory anio Vaovao Mahafaly io no mety ho samihafa, fa ny mampiray sy ny mampiombona dia i Kristy, izay tsy azo zaraina no tsy ho voazarazara (1Kor1, 12-14). Fehiny, tsy olona mahay mitory teny loatra, na mahay mivavaka, na mahay mandahateny no ilain’ny Fiarahamonina sy ny Fiangonana ankehitriny, fa olona tia vavaka mahay mampiombona ny olombelona amin’Andriamanitra, mahay mampihavana ny mpiara-belona, ary mahay manohy hatrany ny fikolokoloana ny natiora izay fanomezana sarobidy ho antsika olombelona…Meteza àry isika hiasan’ny Fanahy Masina mba ho iray hatrany. Amen

Edmine RASOLONIRINA
Mambra ny Birao FFKM Frantsa

FFKM Frantsa - Janoary 2020

Rakin-tsary nadritra ny fotoam-pivavahana FFKM Frantsa ny alahady 27 janoary 2020

  •  
  •  
  •