Eokaristia

Ny Sakramenta ny Eokaristia na Komonio Voalohany dia handraisantsika ny Vatana aman-dràn’i Jesoa ka mampiombona aina antsika Amin’ny sy amin’ny hafa. Famantarana maneho amintsika ny namoizan’i Kristy ny Ainy (vatany sy rany) hamonjena antsika ; sakafo mahavelona, antoky ny fiainana mandrakizay. Izay mandray an’i Jesoa amin’ny Eokaristia dia tia Azy sy miombona aminy, tia ny hafa sy miombona amin’ny hafa.

Fanazavana Lalin-dalina

Manomboka amin’io andro handraisana an’i Jesoa ao am-po io dia mihalalina ny fiombonana aina amin’ny Fiangonana sy ny firaisana amin’i Kristy. Dingana anakiray lehibe hirosona ho kristianina marina sy matotra izay mbola ho hamafisina any aoriana amin’ny fanavaozana ny toky tamin’ny Batemy sy amin’ny Fankaherezana.

1ère communion 2014-1 1ère communion 2014-3

1ère communion 2014-2 ????????????????????????????????????

  •  
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.