Isan-tokantrano 2018-07 (417-421)

« Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo » Joany 15,12 01/07/2018 + ISATOKANTRANO N° 417 ALAHADY FAHATELO AMBIN’NY FOLO TSOTRA MANDAVANTAONA- TAONA B ” NY HAHAVELONA ANTSIKA NO IRIN’ANDRIAMANITRA” MAHAVONJY NY MIFANDRAY AMIN´ I JESOA T sy tokony ho variana amin’ny zava-mandalo eto an-tany isika fa tokony hanomana ny fiainana mandrakizay, hanomana ny fo amam-panahintsika hiatrehana ny fiafaran’izao fiainana izao ary hanomana ny fiatrehana ireo mety olana : ny fahoriana sy ny aretina ary ny fahafatesana mihatra amintsika. Androany ny Vaovao Mahafaly dia nitantara ilay vehivavy nitsi-drà. Aretina mandoza tokoa no nahazo azy no sady nahatonga azy voailikilika teo amin’ny mpiara-belona. No- heveren’ny olona izy fa maloto ka tsy afaka mifampikasokasoka sy mifandray amin’ny hafa. Raha mikasika amin’ny olona izy dia lasa mamindra izany fahalotoany izany. Izany ny fomba fisainan’ny fiarahamonina tamin’izany. Fomba tamin’izany koa ny tsy tokony hikasihana faty satria noheverina fa fahalotoana ny mi- fampikasoka amin’ny faty. Manoloana izany anefa i Jesoa dia sahy nanova izany fomba sy toe-tsaina izany. Tsy mba nitsaratsara olona Izy na nanavakavaka fa vao mainka aza nanatona ireny heverin’ny olona fa maloto sy tsy mendrika ary mpanota ireny. Jereo ange ny nataony tamin’ireo olona boka, niara-nisakafo tamin’ireo mpanota sy poblikanina. Eto amin’ity Evanjely anio ity izy dia nifampikasoka tamin’ilay vehivavy nitsi-drà sy tamin’ilay zazavavy maty. Aoka isika tsy hijanona na amin’ny fombafomba fotsiny na amin’ny mahazatra fotsiny na amin’ny fomban-drazana fotsiny ihany fa kosa handinika lalina sy hanova fiainana ka hamonjy ny aina sy hifanerasera amin’ny hafa indrindra ireo madinika. Hanampy sy hanolo-tena ho an’ireo marary, mijaly sy osa. Mandalo eto amintsika FKMP i Mompera Pedro anio Alahady fa 13B mandavan-taona. Fan- tatsika ny ezaka goavana hataony any amin’ny firenentsika fa tena manatanteraka izay nataon’i Jesoa tokoa izy. Manampy ireo Malagasy sahirana, mifanerasera sy mifampikasoka mivantana ireo olona atao ankilabao. Manome asa sy fivelomana ary fanantenana an’ireo olona kivin’ny fiainana, fa indrindra mampi- fandray sy mampahafantatra ireo olona ireo ny maha zava-dehibe ny fanankinana ny fiainana amin’Andria- manitra. Ary ianao mba ahoana? Asehon’i Jesoa fa izay olona mifanerasera sy mifampikasika Aminy dia voavonjy. Manana lanja lehibe eo amin’ny fiainantsika maha-kristianina izany hoe fifampi- kasohana na fifaneraserana matetika amin’i Jesoa izany. Moa ve isika mazoto mi- fanerasera sy mifandray Aminy amin’ny alalan’ny inona ? Tokony hataontsika lohalaha- rana ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra eo amin’ny fiainana mba hananantsika fahasitranana sy fahatokisana Azy tanteraka satria Izy irery ihany ary ao Aminy ihany no misy ny fiainana maharitra mandrakizay. Mompera Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA Aumônier

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIwMDQ=