Isan-tokantrano 2018-06 (414-416)

« Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo » Joany 15,12 03/06/2018 + ISATOKANTRANO N° 414 ALAHADY FANKALAZANA NY VATANA MASIN’I KRISTY - ANNEE B ”SOROM-PIHAVANANA SY SAKAFO MAMPIRAY, NY EOKARISTIA” LOKO LITORIZIKA : : FOTSY MOA VE TENA MBA MIEZAKA AHO HAMPIFANARAKA NY FIAINAKO AMIN’NY EOKARISTIA ? Mankalaza ny Sakramenta Masina misy ny Vatana aman-dràn’i Jesoa ny Eglizy anio rehe- fa avy nankalaza ny Trinite Masina. Hoy ilay Mompera iray izay hoe : « raha nolanjaina angam- ba ny Komonio noraisiko dia efa amin’ny taonina. Fa inona tokoa no vokatr’izany teo amin’ny fiainako ? » Mety hoe hafahafa ity voalaza eo aloha ity nefa mampandinika tokoa. Ireto àry misy fanontaniana maromaro mety manampy antsika handini-tena tokoa amin’ity Alahady ity : Fa maninona i Jesoa no namorona ny Eokaristia? Misy dikany amin’ny Fiainako, fifandraisako amin’Andriamanitra sy ny olona ve ny Eokaristia? Raha mandray ny Eokaristia aho, inona no EZAKA hataoko manoloana izany? Mampaninona ahy ny fandraisako an’i Jesoa? Inona no fanajana hataoko amin’i Jesoa amin’ny alalan’ny fandraisako ny Vatany sy ny Ràny? Raha misy sakana mety tsy hahafahako mandray mivantana an’i Jesoa amin’ny Eokaristia moa ve aho mahatsapa fa na izany aza dia tia ahy foana Andriamanitra ary manome fahasoavana miavosa amiko? Koa enga anie izao fankalazantsika ny Vatana aman-dRàn’i Kristy na ny Eokaristia izao hanampy antsika mba hahatsapa fa Masina sy tsy azo zimbazimbaina izany. Hiezaka koa isika mba tsy ho lasa fahazarana fotsiny ny fandraisana Komonio. Mba ho vonona tokoa ny fo amam-panahintsika rehefa handray Komonio fa tsy sanatria hoe menatra aho raha vao tsy mitsangana handray Komonio ka handeha ihany. Hanomana ny fo amam-panahintsika koa amin’ny alalan’ny Konfesy. Ny Eokaristia dia mampiombona antsika amin’Andriamanitra fa mampiombona antsika amin’ny hafa ihany koa. Mifanohitra amin’ny nokendren’i Jesoa raha man- dray sy miombona Aminy isika nefa tsy mihavana sy mankahala ny hafa. Ny Eokaristia ihany koa dia nokendren’i Jesoa mba hanaovantsika ny na- taony ka hanompo fa tsy mba ho tompoina.Ny Eokaristia dia nokendren’i Jesoa mba hahafahantsika mampihatra ny Teniny sy ny Didim-pitiavany amin’ny fiainantsika andavanandro. Mompera Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA Aumônier

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIwMDQ=