Isan-tokantrano 2018-04 (406-410)

« Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo » Joany 15,12 Fiangonana Katolika Malagasy Paris sy Ile-de- France 01/04/2018 + ISATOKANTRANO N° 406 ALAHADIN’NY PAKA — TAONA B “ NITSANGAN-KO VELONA TOKOA I JESOA” LOKO LITORZIKA : FOTSY R aha mankalaza ny Paka isika anio dia tsarovy fa nisy ny fifampitana hafatra nandritra izay roa arivo taona izay. Raha tsy nisy nampita amintsika ny Finoana an’i Kristy maty sy nitsangan-ko velona dia foana ny fanantenantsika sy ny finoantsika. Hoy indrindra i Md Paoly : « zao no zavatra nampia- nariko anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra, araka ny nandraisako azy : maty noho ny fahotantsi- ka I Kristy, araka ny Soratra Masina ; dia nalevina Izy, sy nitsangana tamin'ny andro fahatelo, araka ny Soratra Masina ; ary niseho tamin'i Sefasy, vao tamin'ny roa ambin'ny folo. » Mankalaza ny Fandresen’ny Fiainana isika amin’izao Paka izao. I Jesoa Kristy izay manome lanjany sy dikany ary hasina ny fiainantsika na dia misy aza ny mety fijaliana sy tahotra ary tebiteby manjo antsika. Tsy hoe ny fasana foana no hankalazaintsika amin’ ny Paka fa hafaliana sy fanantenana ary fahatokisana nentin’I Kristy ho antsika. Natahotra sy nitebiteby ireo vehivavy tonga tany amin’ny fasana fa hoy I Jesoa : “Aza matahotra.” Ny fisehoan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika dia manome antsika fahatokisana tanteraka Azy koa aoka ny fo amam-panahintsika tsy ho jamban’ny fahotana sy ny faharatsiana ary ny tebiteby. Mandehana lazao amin’ireo rahalahiko hoy I Jesoa fa aza mijanona eo amin’ny fasana foana. Raha jerena tokoa ny fiainantsika dia mifarana eo am-pasana ny tantarantsika fa ho an’I Kristy sy izay manara- dia Azy dia eo no manomboka ny tena Fiainana miaraka Aminy. Isaky ny mivavaka mamonjy Lamesa isika dia mandray anjara sy miombona amin’I Kristy maty sy nitsangan-ko velona. Miara-dia amintsika Izy sa- tria : “Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana.” Koa manainga antsika àry I Jesoa anio mba hanomboka miaraka Aminy ny fandresena ny tahotra amin’ny fahatokisana, ny fandresena ny fahoriana amin’ny hafaliana, ny fandresena ny fahakiviana amin’ny fanante- nana ary ny fandresena ny fahafatesana amin’ny Fiainana. Efa lasa tokoa ny ririnina fa miditra amin’ny lohataona isika, efa resin’I Jesoa ilay ratsy ka mivoaka Mpandresy miaraka Aminy isika ankehitriny. Mandalo ihany ny fandresena eto amin’izao tontolo izao, jereo ireo nandresy tamin’ny ady ahoana izy ankehi- triny ? Ahoana ireo nandresy tamin’ny fanatanjahan-tena, ahoana sy aiza ho aiza izy ankehitriny ? Ny Fandresena nentin’i Kristy dia maharitra mandrakizay. Koa izany Fandresena izany no hankalazaintsika amin’izao Paka izao ry Kristi- anina havana. Mifalia isika e! Mompera Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA Aumônier MANDEHANA LAZAO

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIwMDQ=