Isan-tokantrano 2018-03 (402-405)

« Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo » Joany 15,12 Fiangonana Katolika Malagasy Paris sy Ile-de- France 04/03/2018 + ISATOKANTRANO N° 402 ALAHADY FAHATELO AMIN’NY KAREMY — TAONA B “ TSY MAMELA HIPETRA-POANA NY FITIAVANA AN’ANDRIAMANITRA” LOKO LITORZIKA : VOLOMPARASY AZA ATAONAREO TRANO FIVAROTANA NY TRANON’NY RAIKO (Jn 2,16) R aha dinihantsika ny fihetsika sy ny fiainan’i Jesoa dia niaro mandrakariva ireo olona nifanerasera taminy Izy. Jereo fotsiny ohatra ilay vehivavy tratra nijangajanga namindrany fo sy narovany. Jereo ireo mpanota maro niara-nisakafo taminy ka nanehoany ny Famindram-pony mandrakariva. Jereo ilay jiolahy niara-nofantsihana taminy sy ireo mpamono Azy. Jereo ilay Izy nitomany an’i Jerosalema. Fa aho- ana tokoa ary i Jesoa no tena sarotiny amin’ity Evanjely androany ity manoloana ireo olona nitady vola sy nivarotra tao an-tempoly ? Toa tena tsy namindra fo mihitsy Izy fa tena tsy nitsitsy ireo olona ireo, nan korontana ny latabatra ! Mahasarotiny an’i Jesoa ny fanaovana tsinontsinona ny Tranon’Andriamanitra Rainy. Moa ve tsapantsika fa sarobidy tokoa ny fanajana ny Tranon’Andriamanitra ka mahasarotiny an’i Jesoa izany ? - Raha vao hiainga any amin’ny misy antsika isika ka handeha ho ao amin’ny Eglizin’Andriamanitra, moa ve mba fantatsika ny Fahasoavana homanin’Andriamanitra ho antsika ao an-tranony ao ? Ahoana ny fiomanana hataontsika hihaona Aminy ? Moa ve tena maimay tokoa isika ka manome lanja izany tokoa ? Jereo ange ny fiomanantsika rehefa andeha hamonjy lanonana ireny e ! Moa ve mba mihoatra lavitra noho ireny ny fiomanantsika rehefa hihaona amin’ilay Tompontsika ? - Rehefa miditra amin’io Eglizin’Andriamanitra io isika, moa ve tsapantsika tokoa fa mila fanajana io Tranony io ? Ahoana ny fihetsika hataontsika rehefa ao ? Ny fitenintsika, ny eritreritsika, ny fitafintsika ? Toerana tsy manam-paharoa io satria ao no misy ilay Otely Masina hanolorana ilay Sorona Masina, hand- raisana sy hihainoana ny Teniny, misy an’i Jesoa ao amin’ny Eokaristia, misy ilay Hazofijaliana Masina namonjeny antsika. Mila mi EZAKA isika manoloana izany. - Rehefa hiala ao indray isika ka hamonjy ny ankany sy ny fianakaviana ary ny fiainana andavanandro, ka nahatsapa ny lanjan’ny Fihaonantsika Taminy, ny Aim-panahy nomeny antsika, ny Vavaka sy ny fifonana ary ny fiderana nataontsika Taminy, moa ve misy vokany eo amin’ny fiainantsika izany ? Toa tsapako ary henoko tao ny Fitiavany ahy isan’andro vaky. Dia havelako ho fahazarana fotsiny ve izany ? Izao Karemy izao no tokony handinihantsika misimisy kokoa izany ary hanaovantsika EZAKA marina tokoa hanajantsika ny Tempolin’Andriamanitra. Mompera Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA Aumônier

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIwMDQ=