Isan-tokantrano 2018-01 (395-397)

« Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo » Joany 15,12 Fiangonana Katolika Malagasy Paris sy Ile-de- France 07/01/2018 + ISATOKANTRANO N° 395 NY NISEHOAN’NY TOMPO NA EPIFANIA — TAONA B “ IZAO TONTOLO IZAO NO IRIN’ANDRIAMANITRA HO EGLIZY FIANAKAVIANY ” LOKO LITORZIKA : FOTSY MISEHO NY TOMPO FA IZA NO MAHITA AZY ? R ehefa Epifania toy izao dia toa ilay “Galette des rois” no ao an-tsain’ny maro, ka moa ve misy hifandraisany amin’ny Nisehoan’i Jesoa ilay Mesia Mpanavotra izany e ? Andeha hampifandrai- santsika amin’ny voalazan’ny Tenin’Andriamanitra anio ny tena dikan’ny Epifania izay hahitana fizarana telo: 1 - Iza tokoa no tompon’ny satro-boninahitra sady Mpanjaka : i Heroda ve sa i Jesoa? Raha dinihina, I Heroda dia mpanjaka tsy refesi-mandidy, manana hery, mandripaka izay manel- ingelina azy, manana fahefana, mahery setra. I Jesoa indray dia zazakely tsy manan-tsiny fa tonga ireo Majy avy any antsinanana nanao hoe: “Aiza no Mpanjakan’ny Jody vao teraka ?” Zazakely marefo mandry eo ambony fihinanam-bilona, Zazakely tsy mba afaka ny hiaro tena fa miankina amin’ny hafa aza. Izy tokoa ve no Mpanjaka ? Jereo fa ireo miara- mila mpamono Azy taty aoriana aza dia nanao hoe : “Arahaba ry Mpanjakan’ny Jody”. Ilay soratra nataon’I Pilaty teo ambony Hazofijaliana hoe: “Ity ilay Mpanjakan’ny Jody?” Fa mbola nesoin’ireo mpanora-dalàna sy ny farisianina Izy nanao hoe : ”Raha Ianao marina no Mpanjakan’ny Jody dia midina eo ambony Hazofijaliana eo. I Jesoa tokoa no Mpanjaka mampanjaka ny Fitiavana sy mahay manetry tena. Tonga hanompo fa tsy hotompoina. Koa miaiky izany ve ianao? 2 - Jerosalema sa Betlehema no tanàna hiavian’ilay Mpanjaka ? Jerosalema renivohitry ny fivavahana, ahitana ireo Tempoly maro. I Betlehema anefa tanàna kely, tanànan’i Davida mpiandry ondry, tanàna mahantra misy ireo vahoaka madinika manankina ny fiainany amin’Andriamanitra. Tao no nipoiran’ilay Me- sia Mpanjakan’izao tontolo izao. 3 - Ny mponina tao Jerosalema sy ireo Majy avy any antsinanana. Ny mponina tao Jerosalema tsy nikaroka an’Andriamanitra fa mihe- vitra efa mahafantatra sy mahalala an’Andriamanitra. Ireo Majy kosa tsy mpino fa manam-pahaizana saingy nikaroka ny marina, nikaroka an’Andriamanitra, tsy kivy fa na dia nisedra olana teny an-dalana aza dia nikaroka ilay Mpanjaka lehibe. Ireo Majy nahatsapa fa ny fi- haonany tamin’Andriamanitra dia manova ny fomba fisainana, fomba fihevitra ary fomba fiainana. Amin’izao Taona Vaovao sy Epifania izao àry dia andeha isika hiEZAKA hi- karoka sy hahalala misimisy kokoa an’Andriamanitra ; hanampy ny hafa hahita Azy fa tsy hanakivy ny hafa na hanakana ny hafa tsy hahita Azy. Mompera Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA Aumônier

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIwMDQ=